Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolventi našeho programu Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou po dobu svého studia připravováni zejména na budoucí práci v mateřských školách a jiných obdobných zařízeních pro děti předškolního věku, a dále na práci v mimoškolních zařízeních, jakými jsou školní družiny, školní kluby, střediska volného času, domovy dětí a mládeže nebo výchovná zařízení. Po absolvování studia je jim udělen titul DiS. (diplomovaný specialista) a podle zákona o pedagogických pracovnících získají kvalifikaci pro výkon povolání, jako jsou učitel mateřské školy, vedoucí učitel mateřské školy, vychovatel, pedagog volného času, asistent pedagoga a další. 

Studium je zaměřeno na oblasti pedagogiky (s důrazem na pedagogiku předškolní) a psychologie (zejména vývojová a sociální). Praktické dovednosti pak studenti získávají především z oblasti estetické, tělesné a dramatické výchovy, ale také v relevantních výsečích práva či filozofie a etiky. Velký důraz je kladen na jazykovou vybavenost studentů, kteří si volí jazyk anglický nebo německý, a výuka cizích jazyků pak probíhá během celé doby studia. V neposlední řadě jsou absolventi programu vybaveni obecnými dovednostmi a měkkými kompetencemi (práce s ICT, komunikace, prezenční dovednosti apod.), které mohou využít při běžném provozu mateřské školy či jiného obdobného zařízení a které uplatní obzvláště v řídících pozicích. 

Stanoviska význačných institucí a úřadů k programu Předškolní a mimoškolní pedagogika

Stanovisko uznávacího orgánu MŠMT (Praha)

Stanovisko uznávacího orgánu MŠMT (Plzeň)

Akreditace Ministerstva školství (Praha)

Akreditace Ministerstva školství (Plzeň)

Stanovisko Úřadu práce (Praha)

Stanovisko Úřadu práce (Plzeň)