Seznam předmětů studijního oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika

1. ročník – zimní období
Modul Základy pedagogiky představuje výchozí soubor znalostí pro studium dalších pedagogických modulů (Předškolní pedagogika I a II, Mimoškolní pedagogika, Práce s mimořádně nadanými dětmi I a II). Cílem modulu je naučit studenta orientovat se v základních pojmech pedagogiky. Po absolvování bude student rozumět základním termínům užívaným v pedagogice, bude chápat klasifikaci pedagogiky na jednotlivé disciplíny a bude znát stručné dějiny pedagogiky. Seznámí se také se základními aspekty jednotlivých pedagogických disciplín.
 1. Vymezení a předmět studia pedagogiky, základní pojmy obecné pedagogiky
 2. Klasifikace disciplín pedagogiky
 3. Dějiny pedagogiky a školství
 4. Systém výchovy a vychovávání, výchovně-vzdělávací soustava
 5. Speciální pedagogika
 6. Sociální pedagogika
 7. Pedagogika volného času
 8. Pedagogická psychologie
 9. Obecná didaktika – teorie a výzkum kurikula, teorie a výzkum výchovně vzdělávacího procesu (metody a formy práce, didaktické prostředky)
 10. Pedagogická evaluace
 11. Pedagogická diagnostika
 12. Vzdělávací politika ČR
Modul Základy psychologie představuje výchozí soubor znalostí pro studium dalších psychologických modulů (Sociální psychologie a Vývojová psychologie). Cílem modulu je seznámit studenty se základními aspekty psychologie jako vědeckého oboru. Studenti si osvojí základní znalosti z oboru psychologie, seznámí se se základní terminologií, pojmy a koncepty psychologie člověka, s hlavními otázkami psychologického poradenství.
 1. Předmět psychologie – vymezení, metody, cíle a začlenění do systému věd
 2. Historický vývoj psychologie a současné směry psychologie
 3. Výklad základních pojmů obecné psychologie – vědomí, nevědomí, psychika
 4. Psychologie jako empirická věda – metody a metodologie
 5. Úvod do teorie lidské psychiky
 6. Biologické aspekty lidské psychiky
 7. Sociokulturní aspekty lidské psychiky
 8. Psychické procesy I – vědomí, nevědomí, vnímání, imaginace
 9. Psychické procesy II – myšlení, řeč, paměť, učení
 10. Osobnost člověka – definice a součásti osobnosti, metody vedoucí k poznání a sebepoznání člověka
 11. Poruchy osobnosti, intervence, integrace osobnosti, sociální interakce
 12. Využití psychologie v pedagogických oborech

Modul Cizí jazyk A – Angličtina je vyučován v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Hlavní prioritou modulu je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu/jí zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. “role-play”) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Vyšší odborná škola rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

 

 1. Communication – communication, what is the main goal of communication; three main types of communication, examples of the individual types; verbal, non-verbal (body language, gestures, mimics) and paraverbal communication

Language skills: word order in affirmative sentences, negatives and questions (SVOMPT); Present Simple; pronouns and possessive adjectives

Vocabulary skills: family members; common verb phrases, spelling and numbers; describing people: appearance and personality; daily activities

Presentation skills: Structuring a presentation, guide and tips

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 1

 1. Formal Writing – differences in formal and informal format; how and when do we use both formats; features and examples of formal and informal language, follow-up letters and emails

Language skills: gerunds; Present Continuous; prepositions of place; verbs + prepositions

Vocabulary skills: clothes, footwear, accessories and jewellery; parts of the body; ordinal numbers

Presentation skills: Personal Information, Family and Home, Friends

Professional skills: Nursery rhymes 1

 1. Getting through on the Phone – making and receiving calls, checking information; dealing with communication problems on the phone; exchanging personal information, saying numbers, swapping email addresses on the phone, spelling, international spelling alphabet, leaving voicemails

Language skills: will / won’t – predictions, decisions, offers, promises; quantifiers, too, not enough; adverbs; object pronouns

Vocabulary skills: health and the body; opposite verbs; verb + back; shops and shopping; feelings and emotions

Presentation skills: Communication, Getting through on the Phone

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 2

 1. Curriculum Vitae and Cover Letter – CV, writing a CV, video CV; what information should and should not be included in a CV; writing a cover letter; what information should and should not be included in a cover letter

Language skills: be going to (plans and predictions); Present Continuous for future arrangements; countable and uncountable nouns; many, few vs. much, little

Vocabulary skills: transport; travelling by plane, bus, train; airports, arrangements and meetings; restaurant problems

Presentation skills: Curriculum Vitae and Cover Letter

Professional skills: Nursery rhymes 2

 1. Job applications, job interviews – preparing for a job interview; common interview questions; ˈdos and don’tsˈ before and during the interview; identifying your strenghts and weaknesses; how to present yourself in an interview, communication skills; soft skills x hard skills

Language skills: Past Simple: regular and irregular verbs; prepositions of time and place: at, in, on; irregular plurals; articles; have got

Vocabulary skills: holiday, weather and seasons

Presentation skills: Job Interview

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 3

 1. Parent-Teacher Interaction – teacher’s communication with parents; communicating positive and negative information; systems of communicating information, parent meetings

Language skills: Present Perfect; something, anything, nothing; adjectives ending in -ed and -ing; one instead of a noun; to be able to

Vocabulary skills: housework; fashion and shopping; shapes and measures; materials

Presentation skills: Parent-Teacher Interaction

Professional skills: Nursery rhymes 3

 1. Free-time Activities – types and forms of organized free-time activities; different areas of individual’s interest – sport, art, outdoor activities; learning English in pre-school age

Language skills: comparative adjectives and adverbs; as … as; superlatives (+ ever + Present Perfect); irregular comparatives and superlatives; to get + adjective; to make sb./sth. + adjective; such a/an + adjective + noun; make sb./sth. + noun

Vocabulary skills: time expressions; describing a town or city; expressing thoughts

Presentation skills: Free-time Activities, Hobbies and Entertainment

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 4

 1. Teacher-Student Relationship – who is a teacher and who is a student? – definitions; how to build a good teacher-student relationship; creating safe and secure environment for students; treating students with respect

Language skills: uses of the infinitive with to; verbs + infinitive: try to, forget to, etc.; possessive pronouns; capital letters; short answers

Vocabulary skills: behaviour; instructions and advice; How to …; appearance

Presentation skills: Personality and Character, Teacher-Student Relationship

Professional skills: Nursery rhymes 4

 1. Holidays and Celebrations – main holidays in the world – Easter, Christmas, New Year’s Day and Eve; differences in celebrating main holidays in the Czech Republic and the English-speaking countries; Halloween and Thanksgiving Day; celebrations and parties in a family (birthdays, name days, etc.)

Language skills: uses of the gerund (verb + -ing); verbs + gerund; time sequencers and connectors; WH-questions with prepositions

Vocabulary skills: lifestyle; food; in a restaurant; entertainment

Presentation skills: Holidays and Celebrations

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 1

 1. Psychology of Teaching – learning methods – identification, definition, application; individual development of a student; social, emotional and cognitive processes involved in learning

Language skills: modal verbs: have to, don’t have to, must, mustn’t, could, would, should; modifiers: a bit, really, etc.; participles as adjectives; reflexive pronouns

Vocabulary skills: travelling; accommodation; directions and places; cardinal points

Presentation skills: Psychology of Teaching

Professional skills: Songs for kids 1

 1. System of Education in the Czech Republic – stages of education – preschool, primary school, secondary school, university; structure and specification of the preschool education in the Czech Republic; alternative schools and possibilities

Language skills: First Conditional (if + present, will + infinitive); confusing verbs; future time clauses; using some in questions

Vocabulary skills: system of education; school subjects; languages; art and artists; asking for permission

Presentation skills: System of Education in the Czech Republic

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 2

 1. Teaching English at Preschool – methods and forms suitable for pre-schoolers; songs and nursery rhymes as vital parts of English lessons; importance of correct pronunciation

Language skills: Second Conditional (if + past, would + infinitive); adverbs of manner; keep doing something; question tags

Vocabulary skills: environment; containers; animals and dangerous situations; sports

Presentation skills: Teaching English at Preschool

Professional skills: Songs for kids 2

 1. Socially Disadvantaged Groups – socially disadvantaged groups – defition and specification; main principles applied in education of socially disadvantaged groups; education strategies and plans to improve the position of socially disadvantaged groups

Language skills: passive voice; word building: noun formation; expressing movement

Vocabulary skills: inventions and inventors; computers and the Internet; housework; tools

Presentation skills: Socially Disadvantaged Groups

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 3

 1. Extremely Gifted Children – extremely giften children – definition and specification; main principles applied in education of extremely giften children; education strategies and plans to develop the skills and social position of extremely gifted children

Language skills: used to + infinitive; used to + gerund; might; so, neither + auxiliaries; prefixes and suffixes

Vocabulary skills: at work; types of jobs; e-mails

Presentation skills: Extremely Giften Children

Professional skills: Songs for kids 3

 1. Bilingual and Multilingual Children – bilingual and multilingual children – definition and specification; main principles applied in education of bilingual and multilingual children; education strategies and plans to develop the skills of bilingual and multilingual children

Language skills: reported speech; questions without auxiliaries; linking words; revision of tenses

Vocabulary skills: nature, animals

Presentation skills: Bilingual and Multilingual Children

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 4

Modul Estetická výchova I a moduly na něj navazující (Estetická výchova II, Estetická výchova III, Estetická výchova IV) jsou určeny k získání teoretických znalostí a praktických dovedností výtvarné a hudební výchovy. Cílem modulu Estetická výchova I je seznámit studenty se základními pojmy a s názvoslovím výtvarné výchovy a seznámit je se specifiky výtvarné výchovy pro děti předškolního věku. Zisk těchto znalostí je nutný, mimo jiné, pro studium navazujících modulů. Součástí modulu jsou rovněž dějiny výtvarného umění (pravěk, starověk, středověk, klasicismus a empír).
 1. Základní výtvarné pojmy
 2. Základní výtvarné techniky
 3. Dějiny výtvarného umění – pravěk, starověk
 4. Dějiny výtvarného umění – středověk, klasicismus, empír
 5. Klasifikace výtvarných činností
 6. Výtvarná výchova pro předškolní děti
 7. Výtvarné techniky
 8. Příprava výtvarné činnosti
Moduly Tělesné výchovy jsou určeny k získání teoretických znalostí tělesné výchovy a praktických pohybových dovedností. Cílem modulu Tělesná výchova I je naučit studenty základy pohybové aktivity. Nejprve jsou studenti seznámeni se základy bezpečnosti při pohybových aktivitách. Dále je modul zaměřen na specifika pohybových aktivit dětí předškolního věku. Součástí modulu je také přehled dějin tělesné výchovy (v období středověku a antiky). Po absolvování modulu budou studenti ovládat teoretické i praktické dovednosti atletiky, míčových her a gymnastiky.
 1. Základy pohybové aktivity
 2. Bezpečnost při pohybových aktivitách
 3. Specifika pohybové aktivit dětí předškolního věku
 4. Dějiny tělesné výchovy – starověk a antika
 5. Praktické pohybové aktivity
 6. Základy atletiky
 7. Míčové hry
 8. Gymnastika
 9. Míčové hry pro děti
 10. Gymnastika pro děti
Modul Dramatická výchova I a moduly na něj navazující (Dramatická výchova II, Dramatická výchova III, Dramatická výchova IV) jsou určeny k získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti dramatické výchovy. Cílem modulu Dramatická výchova I je představit studentům základní pojmy dramatické výchovy a zdůraznit její potřebu v předškolním vzdělávání. Součástí modulu jsou rovněž praktické činnosti dramatické výchovy, zejména je modul zaměřen na smyslová cvičení.
 1. Definice dramatické výchovy
 2. Potřeba dramatické výchovy ve vzdělávacím procesu
 3. Specifika dramatické výchovy pro děti předškolního věku
 4. Cíle dramatické výchovy
 5. Učivo dramatické výchovy
 6. Metody dramatické výchovy
 7. Techniky dramatické výchovy
 8. Předpoklady učitele dramatické výchovy
 9. Praktické činnosti
 10. Smyslová cvičení
Cíle modulu Metody a techniky výzkumu je seznámit studenty s významem provádění výzkumu a se specifiky kvalitativních a kvantitativních výzkumů. Zabývá se problematikou sběru dat, jejich zpracováním, vyhodnocením a interpretací. Dále se věnuje práci se sekundárními daty a s jejich zdroji a vyhledáváním v nich.
 1. Teorie a empirie, obecné metody výzkumu
 2. Kvantitativní a kvalitativní výzkum
 3. Identifikace problému, výzkumné otázky, hypotézy
 4. Výběr výzkumného vzorku
 5. Techniky sběru dat
 6. Práce se sekundárními daty, zdroje dat
 7. Zpracování a vyhodnocení dat
 8. Interpretace výsledků výzkumu
 9. Správná formulace závěrů
 10. Prezentace závěrů, závěrečná zpráva
Práce s lidmi, ať již s dětmi nebo jejich rodiči bývá často spojena s nemocností, tělesným, smyslovým nebo duševním postižením. Cílem modulu Zdraví a nemoc je seznámit studenty se sociálními a psychologickými aspekty zdraví a nemoci, se společenskou úlohou zdravotnictví a s postavením nemocného v rodině, ve společnosti a v léčebných institucích. Akcentována bude také problematika duševního zdraví a nemoci a v neposlední řadě zdravotní problematika dětského věku.
 1. Pojem zdraví a nemoc. Hodnocení zdraví a jeho problémy
 2. Bio-psycho-sociální přístup ke zdraví. Protektivní a rizikové faktory
 3. Psychologické a sociální důsledky onemocnění; postavení nemocného v rodině a ve společnosti
 4. Duševní onemocnění, závislosti. Psychiatrická péče
 5. Zdravotní problematika dětského věku
 6. Specifika některých onemocnění
 7. První pomoc u bezvědomí a resuscitace
 8. Systém zdravotní péče. Typy zdravotnických systémů
 9. Zdravotní politika ČR. Legislativa a dokumenty
Modul Dětská literatura je určen k prohloubení znalostí studentů z literatury zaměřené na děti předškolního a školního věku. Zejména je v rámci modulu studentům vysvětlena potřeba literatury ve vzdělávacím a výchovném procesu. Dále se studenti seznamují s konkrétními literárními díly, jež jsou určeny pro děti. Součástí modulu je rovněž literární rozbor těchto děl.
 1. Přínosy dětské literatury
 2. Historie světové dětské literatury
 3. Historie české dětské literatury
 4. Knihy pro předškoláky
 5. Knihy pro mladší školní věk
 6. Knihy pro starší školní věk
 7. Bajky a poezie
 8. Próza
 9. Dobrodružná literatura
 10. Komiks
Cílem modulu Multikulturní výchova (dále MKV) je zvýšit povědomí studentů o základních aspektech a problematice multikulturního vzdělávání. Studenti pochopí rozdíly ve výchově a sociálních vztazích různých kultur. Dále pochopí specifika vzdělávání dětí z odlišných kultur. Budou rovněž schopni zajistit bezproblémový kontakt dětí z různých kultur v mateřské škole.
 1. Společensko-historická východiska MKV
 2. Legislativní východiska MKV
 3. Základní pojmy interkulturního vzdělávání
 4. MKV v mateřské škole
 5. MKV v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání
 6. Význam MKV v mateřské škole
 7. Specifika MKV v mateřské škole
 8. MKV realizovaná pedagogickým projektem
 9. Osobnostní a sociální rozvoj dítěte ve vztahu k MKV
 10. Spolupráce v dětské skupině v MŠ
1. ročník – letní období
Cílem modulů Předškolní pedagogika I a II je doplnit pedagogické znalosti studentů o specifika předškolního vzdělávání. Studenti se budou po absolvování předmětu orientovat v základním názvosloví a klasifikaci předškolní pedagogiky. Budou obeznámeni se smyslem a cíli předškolního vzdělávání a výchovy. Modul je zaměřen rovněž na současný i minulý stav předškolního vzdělávání v České republice, včetně proměn cílů v oblasti předškolní výchovy a jejích koncepcí.
 1. Předškolní pedagogika a její specifika
 2. Základní pojmy a klasifikace předškolní pedagogiky
 3. Cíle předškolní výchovy a vzdělávání
 4. Předškolní pedagog, jeho komunikace s dětmi
 5. Dítě jako subjekt vzdělávání, vzdělávání dětí do 3 let
 6. Historický vývoj předškolního vzdělávání
 7. Předškolní vzdělávání v České republice
 8. Pedagogicko-didaktické koncepce předškolní pedagogiky
 9. Proměny cílů předškolní výchovy
 10. Inkluzivní vzdělávání
Modul Sociální psychologie navazuje na modul Úvod do psychologické teorie. Studenti se seznámí se zásadními tématy sociální psychologie, přičemž bude kladen důraz na získání povědomí o možnostech uplatnění nabytých vědomostí v praxi pedagogického pracovníka. Smyslem předmětu je také pochopit složitost a variabilitu psychického vývoje jedince, a to v kontextu sociálního prostředí a dalších sociálních fenoménů, jelikož právě porozumění této problematice hraje významnou roli v sociální práci s jednotlivcem, skupinami i komunitami.  Důraz je kladen také na proces socializace dítěte jak v rodině, tak mimo ni.
 1. Předmět studia sociální psychologie
 2. Historie sociální psychologie
 3. Sociální souvislosti lidského života
 4. Sociální prostředí
 5. Proces socializace – sociální učení a jeho druhy
 6. Socializace emocí a motivů, myšlení
 7. Socializace jedince
 8. Socializace dítěte
 9. Sociální komunikace – proces sociální komunikace, charakteristika verbální a nonverbální komunikace
 10. Sociální skupina – skupinová dynamika, sociální normy, role, pozice, status aj.
 11. Rodina – funkce a charakteristika rodiny, socializace, vztahy v rodině a důsledky jejich narušení. Působení malých sociálních skupin na člověka.

Modul Cizí jazyk A – Angličtina je vyučován v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Hlavní prioritou modulu je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu/jí zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. “role-play”) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Vyšší odborná škola rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

 1. Communication – communication, what is the main goal of communication; three main types of communication, examples of the individual types; verbal, non-verbal (body language, gestures, mimics) and paraverbal communication

Language skills: word order in affirmative sentences, negatives and questions (SVOMPT); Present Simple; pronouns and possessive adjectives

Vocabulary skills: family members; common verb phrases, spelling and numbers; describing people: appearance and personality; daily activities

Presentation skills: Structuring a presentation, guide and tips

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 1

 1. Formal Writing – differences in formal and informal format; how and when do we use both formats; features and examples of formal and informal language, follow-up letters and emails

Language skills: gerunds; Present Continuous; prepositions of place; verbs + prepositions

Vocabulary skills: clothes, footwear, accessories and jewellery; parts of the body; ordinal numbers

Presentation skills: Personal Information, Family and Home, Friends

Professional skills: Nursery rhymes 1

 1. Getting through on the Phone – making and receiving calls, checking information; dealing with communication problems on the phone; exchanging personal information, saying numbers, swapping email addresses on the phone, spelling, international spelling alphabet, leaving voicemails

Language skills: will / won’t – predictions, decisions, offers, promises; quantifiers, too, not enough; adverbs; object pronouns

Vocabulary skills: health and the body; opposite verbs; verb + back; shops and shopping; feelings and emotions

Presentation skills: Communication, Getting through on the Phone

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 2

 1. Curriculum Vitae and Cover Letter – CV, writing a CV, video CV; what information should and should not be included in a CV; writing a cover letter; what information should and should not be included in a cover letter

Language skills: be going to (plans and predictions); Present Continuous for future arrangements; countable and uncountable nouns; many, few vs. much, little

Vocabulary skills: transport; travelling by plane, bus, train; airports, arrangements and meetings; restaurant problems

Presentation skills: Curriculum Vitae and Cover Letter

Professional skills: Nursery rhymes 2

 1. Job applications, job interviews – preparing for a job interview; common interview questions; ˈdos and don’tsˈ before and during the interview; identifying your strenghts and weaknesses; how to present yourself in an interview, communication skills; soft skills x hard skills

Language skills: Past Simple: regular and irregular verbs; prepositions of time and place: at, in, on; irregular plurals; articles; have got

Vocabulary skills: holiday, weather and seasons

Presentation skills: Job Interview

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 3

 1. Parent-Teacher Interaction – teacher’s communication with parents; communicating positive and negative information; systems of communicating information, parent meetings

Language skills: Present Perfect; something, anything, nothing; adjectives ending in -ed and -ing; one instead of a noun; to be able to

Vocabulary skills: housework; fashion and shopping; shapes and measures; materials

Presentation skills: Parent-Teacher Interaction

Professional skills: Nursery rhymes 3

 1. Free-time Activities – types and forms of organized free-time activities; different areas of individual’s interest – sport, art, outdoor activities; learning English in pre-school age

Language skills: comparative adjectives and adverbs; as … as; superlatives (+ ever + Present Perfect); irregular comparatives and superlatives; to get + adjective; to make sb./sth. + adjective; such a/an + adjective + noun; make sb./sth. + noun

Vocabulary skills: time expressions; describing a town or city; expressing thoughts

Presentation skills: Free-time Activities, Hobbies and Entertainment

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 4

 1. Teacher-Student Relationship – who is a teacher and who is a student? – definitions; how to build a good teacher-student relationship; creating safe and secure environment for students; treating students with respect

Language skills: uses of the infinitive with to; verbs + infinitive: try to, forget to, etc.; possessive pronouns; capital letters; short answers

Vocabulary skills: behaviour; instructions and advice; How to …; appearance

Presentation skills: Personality and Character, Teacher-Student Relationship

Professional skills: Nursery rhymes 4

 1. Holidays and Celebrations – main holidays in the world – Easter, Christmas, New Year’s Day and Eve; differences in celebrating main holidays in the Czech Republic and the English-speaking countries; Halloween and Thanksgiving Day; celebrations and parties in a family (birthdays, name days, etc.)

Language skills: uses of the gerund (verb + -ing); verbs + gerund; time sequencers and connectors; WH-questions with prepositions

Vocabulary skills: lifestyle; food; in a restaurant; entertainment

Presentation skills: Holidays and Celebrations

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 1

 1. Psychology of Teaching – learning methods – identification, definition, application; individual development of a student; social, emotional and cognitive processes involved in learning

Language skills: modal verbs: have to, don’t have to, must, mustn’t, could, would, should; modifiers: a bit, really, etc.; participles as adjectives; reflexive pronouns

Vocabulary skills: travelling; accommodation; directions and places; cardinal points

Presentation skills: Psychology of Teaching

Professional skills: Songs for kids 1

 1. System of Education in the Czech Republic – stages of education – preschool, primary school, secondary school, university; structure and specification of the preschool education in the Czech Republic; alternative schools and possibilities

Language skills: First Conditional (if + present, will + infinitive); confusing verbs; future time clauses; using some in questions

Vocabulary skills: system of education; school subjects; languages; art and artists; asking for permission

Presentation skills: System of Education in the Czech Republic

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 2

 1. Teaching English at Preschool – methods and forms suitable for pre-schoolers; songs and nursery rhymes as vital parts of English lessons; importance of correct pronunciation

Language skills: Second Conditional (if + past, would + infinitive); adverbs of manner; keep doing something; question tags

Vocabulary skills: environment; containers; animals and dangerous situations; sports

Presentation skills: Teaching English at Preschool

Professional skills: Songs for kids 2

 1. Socially Disadvantaged Groups – socially disadvantaged groups – defition and specification; main principles applied in education of socially disadvantaged groups; education strategies and plans to improve the position of socially disadvantaged groups

Language skills: passive voice; word building: noun formation; expressing movement

Vocabulary skills: inventions and inventors; computers and the Internet; housework; tools

Presentation skills: Socially Disadvantaged Groups

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 3

 1. Extremely Gifted Children – extremely giften children – definition and specification; main principles applied in education of extremely giften children; education strategies and plans to develop the skills and social position of extremely gifted children

Language skills: used to + infinitive; used to + gerund; might; so, neither + auxiliaries; prefixes and suffixes

Vocabulary skills: at work; types of jobs; e-mails

Presentation skills: Extremely Giften Children

Professional skills: Songs for kids 3

 1. Bilingual and Multilingual Children – bilingual and multilingual children – definition and specification; main principles applied in education of bilingual and multilingual children; education strategies and plans to develop the skills of bilingual and multilingual children

Language skills: reported speech; questions without auxiliaries; linking words; revision of tenses

Vocabulary skills: nature, animals

Presentation skills: Bilingual and Multilingual Children

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 4

Cílem modulu Matematika pro předškoláky je seznámit studenty s utvářením předmatematických a matematických představ u dětí předškolního věku. Velký důraz je kladen na formu, jakou jsou informace o utváření předmatematických a matematických představ předávány dětem předškolního věku. Jedná se zejména o ilustrace, názorné ukázky, pohádky a příběhy. Studenti si vytvoří během studia zásobník matematických her, který budou moci využít při práci s dětmi. Velmi důležitá je i zpětná vazba dětí a jejich zapojení do činností.
 1. Vývojové škály předmatematických představ – porovnávání, pojmy, vztahy (malý-velký, hodně-málo, menší-větší apod.), třídění, tvoření do skupin (podle druhu, barvy, velikosti, tvaru apod.), řazení (prvky podle velikosti, nejmenší-největší apod.), množství (počítání předmětů v dané skupině), tvary, pojmenování tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník)
 2. Potíže při osvojování předmatematických/matematických dovedností
 3. Co ovlivňuje úroveň předmatematických/matematických představ
 4. Metody a formy rozvoje předmatematických a matematických představ
 5. Didaktika utváření předmatematických a matematických představ u předškolních dětí
 6. Hry (tematické, konstruktivní, deskové, společenské), hádanky, rozpočitada, pohádky a nejčastěji využívané didaktické pomůcky
 7. Pohybové hry (labyrinty, překážkové dráhy, míčové hry)
 8. Tvorba vlastního sborníku matematických her
Moduly Estetické výchovy jsou určeny k získání teoretických znalostí a praktických dovedností výtvarné a hudební výchovy. Cílem modulu Estetická výchova II je naučit studenty konkrétní výtvarné činnosti vhodné pro děti předškolního věku, jsou jim také představeny pokročilé výtvarné techniky. Součástí modulu je i přehled dějin výtvarného umění (v období novověku a ve 20. století).
 1. Výtvarná dramatika
 2. Výtvarné činnosti pro děti
 3. Dějiny výtvarného umění – novověk
 4. Netradiční výtvarné činnosti
 5. Pokročilé výtvarné techniky
 6. Pořádání výstav, galerií
 7. Dějiny výtvarného umění – 20. století
 8. Výukové projekty výtvarné výchovy
 9. Praktické výtvarné činnosti
Moduly Tělesné výchovy jsou určeny k získání teoretických znalostí tělesné výchovy a praktických pohybových dovedností. Cílem modulu Tělesná výchova II je naučit studenty základy psychomotoriky a kondičního cvičení, a vysvětlit jim, jak tyto dovednosti aplikovat při každodenní práci s dětmi. Součástí modulu je také přehled dějin tělesné výchovy ve středověku. Po absolvování modulu budou studenti ovládat teoretické i praktické dovednosti dechových cvičení a budou rozumět zásadám bezpečného kondičního cvičení (rozcvičení, protažení, regenerace apod.).
 1. Základy psychomotoriky
 2. Psychomotorické pomůcky
 3. Teorie kondičního cvičení dětí předškolního věku
 4. Dějiny tělesné výchovy – středověk
 5. Praktické pohybové aktivity
 6. Dechová cvičení
 7. Rozcvičení, protahování, regenerace
 8. Kondiční cvičení
 9. Rozcvičení pro děti
 10. Kondiční cvičení pro děti
Moduly Dramatické výchovy jsou určeny k získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti dramatické výchovy. Cílem modulu Dramatická výchova II je seznámit studenty s principy dramatických her. V rámci praktických činností jsou pak studenti obeznámeni zejména se základy dechových a hlasových cvičení, se zásadami správné artikulace, s frázováním, rytmem a přízvukem.
 1. Principy dramatických her
 2. Aplikace dramatických her
 3. Ukázky dramatických her
 4. Praktické činnosti
 5. Dechová cvičení
 6. Hlasová cvičení
 7. Artikulace
 8. Frázování
 9. Rytmus
 10. Přízvuk
V modulu Úvod do sociologické teorie a kulturní antropologie se studenti seznámí se základními poznatky ze sociologie a antropologie, které budou zaměřeny na praktické využití při práci s dětmi a jejich rodiči. Cílem modulu je seznámit studenty se základními sociologickými a antropologickými pojmy, odbornou terminologií a základními problémy, jimiž se dlouhodobě sociologie a antropologie jako věda zabývají. Dílčím cílem modulu je naučit studenty vnímat druhé jako jedinečné osobnosti, rovnocenné partnery bez ohledu na jejich sociální původ, národnost, sociální status apod., začleněné do systému sociálních vztahů.
 1. Sociologie jako vědní disciplína. Člověk v sociálních vztazích
 2. Teorie sociálních skupin, sociálních institucí a organizací, parciálních sociálních procesů Místo individua v sociální struktuře společnosti
 1. Úvod do kulturní antropologie – základní pojmy a historie antropologického myšlení (směry a hlavní představitelé)
 2. Sociologické školy, směry, paradigmata
 3. Člověk jako člen společnosti a nositel kultury
 4. Příbuzenské systémy, manželství a rodina
 5. Kulturní ekologie, ekonomická antropologie
 6. Gender jako sociální konstrukce pohlaví
 7. Etnicita, rasismus a nacionalismus
 8. Náboženství, mýtus a rituál
Cílem modulu Logopedie je seznámit studenty se základy logopedie. Studenti se naučí základní logopedické názvosloví a seznámí se s historickým vývojem logopedie. Dále je jim vysvětleno, jaké jsou nejčastější vady řeči s důrazem na vady řeči dětí předškolního a školního věku. V neposlední řadě jsou studenti obeznámeni se základy logopedické diagnostiky a terapie.
 1. Definice logopedie
 2. Základní pojmy řečové komunikace
 3. Hlavní koncepce ve vývoji logopedie
 4. Vývoj české logopedie
 5. Jazyk, řeč, centrální nervová soustava
 6. Poruchy řečové komunikace
 7. Poruchy řečové komunikace dětí
 8. Logopedická diagnostika
 9. Logopedická terapie
 10. Organizace logopedické péče v ČR
2. ročník – zimní období
Cílem modulů Předškolní pedagogika I a Předškolní pedagogika II je doplnit pedagogické znalosti studentů o specifika předškolního vzdělávání. Modul Předškolní pedagogika II rozšiřuje znalosti studentů o problematiku rámcového vzdělávacího programu. Studenti se budou po absolvování předmětu orientovat v záležitostech spojených s organizací předškolního vzdělávání, spolupráci s rodinou v návaznosti základního vzdělávání na předškolní vzdělávání. V neposlední řadě budou v rámci modulu studenti obeznámeni s některými alternativními koncepcemi předškolního vzdělávání.
 1. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 2. Organizace předškolního vzdělávání
 3. Metody práce s dětmi
 4. Hra jako základní prostředek vzdělávání dětí předškolního věku
 5. Spolupráce mateřské školy s rodinou
 6. Návaznost předškolního a základního vzdělávání
 7. Waldorfské mateřské školy
 8. Montessoriovské mateřské školy
 9. Daltonský plán a ostatní alternativní koncepce předškolního vzdělávání
Cílem předmětu je definovat sociální pedagogiku, její vývoj, interdisciplinární charakter, vliv a význam disciplín, které ji utvářejí. Účelem předmětu je získat základní orientaci v disciplíně, o jejích cílech a úkolech, vztahu k různým cílovým skupinám obyvatelstva s akcentem na skupiny se sociálním znevýhodněním. Dílčím cílem je získat vědomosti o možnostech aplikace sociální pedagogiky do praxe a školy a o problematice sociální komunikace. V neposlední řadě nabízí předmět širší vhled do problémů spjatých s výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny.
 1. Sociální pedagogika jako vědní obor, předmět zkoumání, základní pojmy
 2. Sociální pedagogika v Evropě – vývoj, komparace
 3. Metody a formy sociální pedagogiky
 4. Cílové skupiny sociální pedagogiky
 5. Vliv prostředí na vývoj jedince, výchova jako součást socializace
 6. Působení médií na výchovný proces
 7. Profese sociálního pedagoga, škola z pohledu sociální pedagogiky
 8. Sociální a pedagogická komunikace
 9. Sociální pedagogika směrem k sociálně znevýhodněným skupinám
 10. Agrese a šikana ve školním prostředí
Modul Vývojová psychologie navazuje na modul Úvod do psychologické teorie. Smyslem tohoto modulu je prohloubit znalosti studentů v oblasti vývojové psychologie, jejích jednotlivých fázích a případných vývojových krizích. Důraz je kladen na vývoj řeči a komunikace, myšlení a celkový vývoj osobnosti se zaměřením na předškolní děti. Absolventi budou schopni popsat a definovat jednotlivá vývojová období člověka od početí do smrti.
 1. Předmět a principy studia vývojové psychologie, vztah k dalším vědám
 2. Základní pojmy a metodologie vývojové psychologie
 3. Historie vývojové psychologie
 4. Determinační teorie vývojové psychologie
 5. Charakteristika vývojových období člověka, biologické a psychosociální aspekty jednotlivých vývojových fází, vývojové krize
 6. Teorie psychického vývoje člověka
 7. Morální vývoj člověka, generační a mezigenerační vlivy
 8. Vývoj řeči a komunikace
 9. Vývoj myšlení
 10. Vývoj osobnosti
Cílem modulu Informatika a práce s PC je tedy naučit studenty pracovat se základními programy, které se používají k prezentaci a zpracování dat. Modul je zaměřen na práci s MS Word a Excel, doplňkově MS Outlook a PowerPoint. Studenti budou seznámeni se základními pravidly formátování textu (v různých stylech práce), řazením, číslováním, automatickými poznámkami, tvorbou automatického obsahu atd. Studenti se dále naučí základní dovednosti práce v MS Excel, jako jsou práce s buňkami a tabulkami, tvorba a formátování grafů, řazení dat a podobně. Rovněž se naučí pracovat se základními vzorci a funkcemi, budou seznámeni s možností využití kontingenčních tabulek a grafů při zpracování dat. Studentům bude představen MS Outlook, a to jak pro běžné kancelářské využití (email, kalendář), tak i pro vzdálený přístup s použitím smartphone. V části vyhrazené pro MS PowerPoint se studenti seznámí se základními principy tvorby prezentace. Tyto znalosti jsou klíčové pro přípravu prezentací studentů v dalších modulech.
 1. MS Word 2016prostředí aplikace, práce s dokumenty; práce s textem, formátování textu, seznamy, vzhled stránky; hromadné formátování pomocí stylů; obsah, poznámky pod čarou a citace; revize a komentáře, tisk.
 2. MS Excel 2016 – prostředí aplikace, tabulky a buňky; práce s objekty; vzorce a funkce, propojení dat; grafy; řazení dat a filtrování; kontingenční tabulky a grafy.
 3. MS Outlook 2016 – základní nastavení účtu, vizitka, kontakty; nový email, odesílání, příjem, priority, přílohy; kalendář, vzdálený přístup pomocí smartphone
 4. MS PowerPoint 2016 – základní pravidla tvorby prezentace; vkládání textů, obrázků, tabulek a grafů (provázanost s MS Excel).
 5. Kyberbezpečnost – zálohování dat, heslování, šifrování (šifrovací programy), bezpečné odesílání dat.

Modul Cizí jazyk A – Angličtina je vyučován v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Hlavní prioritou modulu je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu/jí zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. “role-play”) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Vyšší odborná škola rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

 1. Communication – communication, what is the main goal of communication; three main types of communication, examples of the individual types; verbal, non-verbal (body language, gestures, mimics) and paraverbal communication

Language skills: word order in affirmative sentences, negatives and questions (SVOMPT); Present Simple; pronouns and possessive adjectives

Vocabulary skills: family members; common verb phrases, spelling and numbers; describing people: appearance and personality; daily activities

Presentation skills: Structuring a presentation, guide and tips

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 1

 1. Formal Writing – differences in formal and informal format; how and when do we use both formats; features and examples of formal and informal language, follow-up letters and emails

Language skills: gerunds; Present Continuous; prepositions of place; verbs + prepositions

Vocabulary skills: clothes, footwear, accessories and jewellery; parts of the body; ordinal numbers

Presentation skills: Personal Information, Family and Home, Friends

Professional skills: Nursery rhymes 1

 1. Getting through on the Phone – making and receiving calls, checking information; dealing with communication problems on the phone; exchanging personal information, saying numbers, swapping email addresses on the phone, spelling, international spelling alphabet, leaving voicemails

Language skills: will / won’t – predictions, decisions, offers, promises; quantifiers, too, not enough; adverbs; object pronouns

Vocabulary skills: health and the body; opposite verbs; verb + back; shops and shopping; feelings and emotions

Presentation skills: Communication, Getting through on the Phone

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 2

 1. Curriculum Vitae and Cover Letter – CV, writing a CV, video CV; what information should and should not be included in a CV; writing a cover letter; what information should and should not be included in a cover letter

Language skills: be going to (plans and predictions); Present Continuous for future arrangements; countable and uncountable nouns; many, few vs. much, little

Vocabulary skills: transport; travelling by plane, bus, train; airports, arrangements and meetings; restaurant problems

Presentation skills: Curriculum Vitae and Cover Letter

Professional skills: Nursery rhymes 2

 1. Job applications, job interviews – preparing for a job interview; common interview questions; ˈdos and don’tsˈ before and during the interview; identifying your strenghts and weaknesses; how to present yourself in an interview, communication skills; soft skills x hard skills

Language skills: Past Simple: regular and irregular verbs; prepositions of time and place: at, in, on; irregular plurals; articles; have got

Vocabulary skills: holiday, weather and seasons

Presentation skills: Job Interview

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 3

 1. Parent-Teacher Interaction – teacher’s communication with parents; communicating positive and negative information; systems of communicating information, parent meetings

Language skills: Present Perfect; something, anything, nothing; adjectives ending in -ed and -ing; one instead of a noun; to be able to

Vocabulary skills: housework; fashion and shopping; shapes and measures; materials

Presentation skills: Parent-Teacher Interaction

Professional skills: Nursery rhymes 3

 1. Free-time Activities – types and forms of organized free-time activities; different areas of individual’s interest – sport, art, outdoor activities; learning English in pre-school age

Language skills: comparative adjectives and adverbs; as … as; superlatives (+ ever + Present Perfect); irregular comparatives and superlatives; to get + adjective; to make sb./sth. + adjective; such a/an + adjective + noun; make sb./sth. + noun

Vocabulary skills: time expressions; describing a town or city; expressing thoughts

Presentation skills: Free-time Activities, Hobbies and Entertainment

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 4

 1. Teacher-Student Relationship – who is a teacher and who is a student? – definitions; how to build a good teacher-student relationship; creating safe and secure environment for students; treating students with respect

Language skills: uses of the infinitive with to; verbs + infinitive: try to, forget to, etc.; possessive pronouns; capital letters; short answers

Vocabulary skills: behaviour; instructions and advice; How to …; appearance

Presentation skills: Personality and Character, Teacher-Student Relationship

Professional skills: Nursery rhymes 4

 1. Holidays and Celebrations – main holidays in the world – Easter, Christmas, New Year’s Day and Eve; differences in celebrating main holidays in the Czech Republic and the English-speaking countries; Halloween and Thanksgiving Day; celebrations and parties in a family (birthdays, name days, etc.)

Language skills: uses of the gerund (verb + -ing); verbs + gerund; time sequencers and connectors; WH-questions with prepositions

Vocabulary skills: lifestyle; food; in a restaurant; entertainment

Presentation skills: Holidays and Celebrations

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 1

 1. Psychology of Teaching – learning methods – identification, definition, application; individual development of a student; social, emotional and cognitive processes involved in learning

Language skills: modal verbs: have to, don’t have to, must, mustn’t, could, would, should; modifiers: a bit, really, etc.; participles as adjectives; reflexive pronouns

Vocabulary skills: travelling; accommodation; directions and places; cardinal points

Presentation skills: Psychology of Teaching

Professional skills: Songs for kids 1

 1. System of Education in the Czech Republic – stages of education – preschool, primary school, secondary school, university; structure and specification of the preschool education in the Czech Republic; alternative schools and possibilities

Language skills: First Conditional (if + present, will + infinitive); confusing verbs; future time clauses; using some in questions

Vocabulary skills: system of education; school subjects; languages; art and artists; asking for permission

Presentation skills: System of Education in the Czech Republic

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 2

 1. Teaching English at Preschool – methods and forms suitable for pre-schoolers; songs and nursery rhymes as vital parts of English lessons; importance of correct pronunciation

Language skills: Second Conditional (if + past, would + infinitive); adverbs of manner; keep doing something; question tags

Vocabulary skills: environment; containers; animals and dangerous situations; sports

Presentation skills: Teaching English at Preschool

Professional skills: Songs for kids 2

 1. Socially Disadvantaged Groups – socially disadvantaged groups – defition and specification; main principles applied in education of socially disadvantaged groups; education strategies and plans to improve the position of socially disadvantaged groups

Language skills: passive voice; word building: noun formation; expressing movement

Vocabulary skills: inventions and inventors; computers and the Internet; housework; tools

Presentation skills: Socially Disadvantaged Groups

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 3

 1. Extremely Gifted Children – extremely giften children – definition and specification; main principles applied in education of extremely giften children; education strategies and plans to develop the skills and social position of extremely gifted children

Language skills: used to + infinitive; used to + gerund; might; so, neither + auxiliaries; prefixes and suffixes

Vocabulary skills: at work; types of jobs; e-mails

Presentation skills: Extremely Giften Children

Professional skills: Songs for kids 3

 1. Bilingual and Multilingual Children – bilingual and multilingual children – definition and specification; main principles applied in education of bilingual and multilingual children; education strategies and plans to develop the skills of bilingual and multilingual children

Language skills: reported speech; questions without auxiliaries; linking words; revision of tenses

Vocabulary skills: nature, animals

Presentation skills: Bilingual and Multilingual Children

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 4

Cílem modulu Nauka o přírodě je seznámit studenty s živou i neživou přírodou, rozmanitými jevy v přírodě a přírodou v různých koutech světa. Jednotlivá témata jsou dávána do kontextu tak, aby studenti byli schopni získané informace poutavou formou předávat předškolním dětem. Velký důraz je kladen na formu, jakou jsou informace o přírodě předávány dětem předškolního věku. Jedná se zejména o ilustrace, názorné ukázky, pohádky, příběhy a práci s dětskou fantazií. Velmi důležitá je i zpětná vazba dětí a jejich zapojení do činností.
 1. Složky živé a neživé přírody
 2. Voda
 3. Vzduch
 4. Horniny a nerosty
 5. Sluneční soustava
 6. Střídání ročních období
 7. Podnebí a klima, počasí
 8. Rostliny
 9. Živočichové
 10. Houby
 11. Práce s mapou ČR a světa – povrch, vodstvo, města
 12. Didaktika nauky o přírodě  – vytvoření zásobníku aktivit k jednotlivým tématům
Moduly Estetické výchovy jsou určeny k získání teoretických znalostí a praktických dovedností výtvarné a hudební výchovy. Cílem modulu Estetická výchova III je seznámit studenty se základními pojmy a s názvoslovím hudební výchovy a naučit žáky základy hlasové hygieny. Součástí modulu je také přehled dějin hudby (v období středověku, renesance, baroka, klasicismu a romantismu).
 1. Základní hudební pojmy
 2. Hudební názvosloví a notopis
 3. Dějiny hudby – středověká hudba
 4. Klasifikace hudebních činností
 5. Hlasová výchova
 6. Hudebně pohybové činnosti
 7. Dějiny hudby – renesance, baroko, klasicismus, romantismus
 8. Nauka o hudebních nástrojích
 9. Praktické hudební činnosti
Moduly Tělesné výchovy jsou určeny k získání teoretických znalostí tělesné výchovy a praktických pohybových dovedností. Cílem modulu Tělesná výchova III je naučit studenty základy zdravotního cvičení a přiblížit jim specifika zdravotního cvičení pro děti předškolního věku. Součástí modulu je rovněž přehled dějin tělesné výchovy (v období 17. až 20. století). Po absolvování modulu budou studenti ovládat teoretické i praktické dovednosti zdravotního a koordinačního cvičení.
 1. Teorie zdravotního cvičení
 2. Specifika zdravotního cvičení dětí předškolního věku
 3. Zdravotní cvičení dětí s pohybovým omezením
 4. Dějiny tělesné výchovy – 17. až 20. století
 5. Praktické pohybové aktivity
 6. Zdravotní cvičení
 7. Zdravotní cvičení pro děti předškolního věku
 8. Koordinační cvičení
 9. Koordinační cviky vhodné pro děti
 10. Cvičení pro děti s pohybovým omezením
Moduly Dramatické výchovy jsou určeny k získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti dramatické výchovy. Cílem modulu Dramatická výchova III je seznámit blíže studenty s jednotlivými typy dramatických her. Důraz je kladen rovněž na tvorbu těchto děl. V rámci praktických činností se pak studenti naučí zejména, jak využívat hudbu a zpěv v dramatické výchově.
 1. Dramatické činnosti
 2. Klasifikace dramatických děl
 3. Zásady tvorby dramatických děl
 4. Scénáře
 5. Libreta
 6. Muzikály
 7. Praktické činnosti
 8. Hudba a zpěv v dramatické výchově
 9. Hudba a zpěv v dramatické výchově pro děti
 10. Dramatická výchova a sociální učení
Cílem modulu Biologie dítěte je seznámit studenty se základy biologie dítěte. Studentům jsou nejprve podány informace o vývoji a růstu dítěte. Poté jsou popsány jednotlivé soustavy s důrazem na specifika dětské anatomie. Závěr modulu je věnován nejběžnějším dětským chorobám a vývojovým vadám s důrazem na jejich včasné identifikování
 1. Růst a vývoj dítěte
 2. Výživa dítěte
 3. Pohybová a cévní soustava
 4. Trávící a dýchací soustava
 5. Soustava močová a pohlavní
 6. Nervová soustava
 7. Vrozené vývojové vady
 8. Nemoci dýchací soustavy
 9. Poruchy imunity
 10. Alergie
Modul Odborná praxe je do výuky zařazen ve druhém a třetím ročníku studia. Studenti vykonávají souvislou praxi na pracovištích smluvních partnerů, případně doloží praxi z vlastního zaměstnání. Jedná se primárně o praxi v mateřských školách, ve školních družinách, ale také ve střediscích volného času a jiných podobných zařízeních, ve kterých studenti mohou aplikovat teoretické znalosti nabyté během studia v přímém kontaktu s dětmi předškolního a školního věku.
2. ročník – letní období
Modul Mimoškolní pedagogika je zaměřen na mimoškolní a volnočasové aktivity dětí. Cílem modulu je rozšířit pedagogické znalosti studentů o znalosti vzdělávání a výchovy dětí ve volném čase. Po absolvování předmětu budou studenti znát teoretická východiska hry a budou schopni zajistit vzdělávání a výchovu dětí i mimo školu. Žáci budou rovněž schopni organizovat a plánovat různé mimoškolní akce, které povedou k rozvoji dítěte.
 1. Vymezení volného času
 2. Historický pohled na volný čas
 3. Úvod do pedagogiky volného času
 4. Bezpečnostní zásady při volnočasových aktivitách
 5. Teorie hry – znaky a přínosy hry
 6. Terapeutické možnosti hry, role pedagoga při hře
 7. Klasifikace her dle účelu (aktivizující, seznamovací, pohybové…)
 8. Plánování a příprava volnočasových aktivit
 9. Plánování a příprava školy v přírodě
 10. Mimoškolní vzdělávání v České republice
Předmět vymezuje téma inkluze s cílem získání informací o inkluzivní didaktice a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás i ve srovnání se zahraničím. Dílčím cílem je seznámit studenty s prostředky inkluze, speciálně pedagogickou inkluzivně orientovanou diagnostikou žáků se specifickými potřebami ve vzdělávacím procesu, organizací výuky v inkluzivní třídě s ohledem k typu speciálně vzdělávací potřeby.
 1. Inkluzivní vzdělávání – vývoj, srovnání se zahraničím
 2. Vymezení pojmů v inkluzivním vzdělávání
 3. Inkluzivní vzdělávání v systému vzdělávání
 4. Specifika inkluzivního prostředí v procesu vzdělávání
 5. Vymezení speciálních vzdělávacích potřeb
 6. Podmínky pro realizaci vzdělávání
 7. Podpůrná opatření, kompetence učitelů
 8. Inkluzivně orientovaná diagnostika a poradenství
 9. Strategie hodnocení v inkluzivním vzdělávání
 10. Styly učení, strategie individuální podpory

Modul Cizí jazyk A – Angličtina je vyučován v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Hlavní prioritou modulu je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu/jí zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. “role-play”) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Vyšší odborná škola rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

 1. Communication – communication, what is the main goal of communication; three main types of communication, examples of the individual types; verbal, non-verbal (body language, gestures, mimics) and paraverbal communication

Language skills: word order in affirmative sentences, negatives and questions (SVOMPT); Present Simple; pronouns and possessive adjectives

Vocabulary skills: family members; common verb phrases, spelling and numbers; describing people: appearance and personality; daily activities

Presentation skills: Structuring a presentation, guide and tips

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 1

 1. Formal Writing – differences in formal and informal format; how and when do we use both formats; features and examples of formal and informal language, follow-up letters and emails

Language skills: gerunds; Present Continuous; prepositions of place; verbs + prepositions

Vocabulary skills: clothes, footwear, accessories and jewellery; parts of the body; ordinal numbers

Presentation skills: Personal Information, Family and Home, Friends

Professional skills: Nursery rhymes 1

 1. Getting through on the Phone – making and receiving calls, checking information; dealing with communication problems on the phone; exchanging personal information, saying numbers, swapping email addresses on the phone, spelling, international spelling alphabet, leaving voicemails

Language skills: will / won’t – predictions, decisions, offers, promises; quantifiers, too, not enough; adverbs; object pronouns

Vocabulary skills: health and the body; opposite verbs; verb + back; shops and shopping; feelings and emotions

Presentation skills: Communication, Getting through on the Phone

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 2

 1. Curriculum Vitae and Cover Letter – CV, writing a CV, video CV; what information should and should not be included in a CV; writing a cover letter; what information should and should not be included in a cover letter

Language skills: be going to (plans and predictions); Present Continuous for future arrangements; countable and uncountable nouns; many, few vs. much, little

Vocabulary skills: transport; travelling by plane, bus, train; airports, arrangements and meetings; restaurant problems

Presentation skills: Curriculum Vitae and Cover Letter

Professional skills: Nursery rhymes 2

 1. Job applications, job interviews – preparing for a job interview; common interview questions; ˈdos and don’tsˈ before and during the interview; identifying your strenghts and weaknesses; how to present yourself in an interview, communication skills; soft skills x hard skills

Language skills: Past Simple: regular and irregular verbs; prepositions of time and place: at, in, on; irregular plurals; articles; have got

Vocabulary skills: holiday, weather and seasons

Presentation skills: Job Interview

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 3

 1. Parent-Teacher Interaction – teacher’s communication with parents; communicating positive and negative information; systems of communicating information, parent meetings

Language skills: Present Perfect; something, anything, nothing; adjectives ending in -ed and -ing; one instead of a noun; to be able to

Vocabulary skills: housework; fashion and shopping; shapes and measures; materials

Presentation skills: Parent-Teacher Interaction

Professional skills: Nursery rhymes 3

 1. Free-time Activities – types and forms of organized free-time activities; different areas of individual’s interest – sport, art, outdoor activities; learning English in pre-school age

Language skills: comparative adjectives and adverbs; as … as; superlatives (+ ever + Present Perfect); irregular comparatives and superlatives; to get + adjective; to make sb./sth. + adjective; such a/an + adjective + noun; make sb./sth. + noun

Vocabulary skills: time expressions; describing a town or city; expressing thoughts

Presentation skills: Free-time Activities, Hobbies and Entertainment

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 4

 1. Teacher-Student Relationship – who is a teacher and who is a student? – definitions; how to build a good teacher-student relationship; creating safe and secure environment for students; treating students with respect

Language skills: uses of the infinitive with to; verbs + infinitive: try to, forget to, etc.; possessive pronouns; capital letters; short answers

Vocabulary skills: behaviour; instructions and advice; How to …; appearance

Presentation skills: Personality and Character, Teacher-Student Relationship

Professional skills: Nursery rhymes 4

 1. Holidays and Celebrations – main holidays in the world – Easter, Christmas, New Year’s Day and Eve; differences in celebrating main holidays in the Czech Republic and the English-speaking countries; Halloween and Thanksgiving Day; celebrations and parties in a family (birthdays, name days, etc.)

Language skills: uses of the gerund (verb + -ing); verbs + gerund; time sequencers and connectors; WH-questions with prepositions

Vocabulary skills: lifestyle; food; in a restaurant; entertainment

Presentation skills: Holidays and Celebrations

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 1

 1. Psychology of Teaching – learning methods – identification, definition, application; individual development of a student; social, emotional and cognitive processes involved in learning

Language skills: modal verbs: have to, don’t have to, must, mustn’t, could, would, should; modifiers: a bit, really, etc.; participles as adjectives; reflexive pronouns

Vocabulary skills: travelling; accommodation; directions and places; cardinal points

Presentation skills: Psychology of Teaching

Professional skills: Songs for kids 1

 1. System of Education in the Czech Republic – stages of education – preschool, primary school, secondary school, university; structure and specification of the preschool education in the Czech Republic; alternative schools and possibilities

Language skills: First Conditional (if + present, will + infinitive); confusing verbs; future time clauses; using some in questions

Vocabulary skills: system of education; school subjects; languages; art and artists; asking for permission

Presentation skills: System of Education in the Czech Republic

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 2

 1. Teaching English at Preschool – methods and forms suitable for pre-schoolers; songs and nursery rhymes as vital parts of English lessons; importance of correct pronunciation

Language skills: Second Conditional (if + past, would + infinitive); adverbs of manner; keep doing something; question tags

Vocabulary skills: environment; containers; animals and dangerous situations; sports

Presentation skills: Teaching English at Preschool

Professional skills: Songs for kids 2

 1. Socially Disadvantaged Groups – socially disadvantaged groups – defition and specification; main principles applied in education of socially disadvantaged groups; education strategies and plans to improve the position of socially disadvantaged groups

Language skills: passive voice; word building: noun formation; expressing movement

Vocabulary skills: inventions and inventors; computers and the Internet; housework; tools

Presentation skills: Socially Disadvantaged Groups

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 3

 1. Extremely Gifted Children – extremely giften children – definition and specification; main principles applied in education of extremely giften children; education strategies and plans to develop the skills and social position of extremely gifted children

Language skills: used to + infinitive; used to + gerund; might; so, neither + auxiliaries; prefixes and suffixes

Vocabulary skills: at work; types of jobs; e-mails

Presentation skills: Extremely Giften Children

Professional skills: Songs for kids 3

 1. Bilingual and Multilingual Children – bilingual and multilingual children – definition and specification; main principles applied in education of bilingual and multilingual children; education strategies and plans to develop the skills of bilingual and multilingual children

Language skills: reported speech; questions without auxiliaries; linking words; revision of tenses

Vocabulary skills: nature, animals

Presentation skills: Bilingual and Multilingual Children

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 4

Cílem modulu Environmentální výchova je seznámit studenty s co nejširším pojetím často různících se přístupů reagujících na problémy v hledání koexistence mezi lidskou společností a přírodou. Jednotlivé oblasti jsou dávány do kontextu tak, aby studenti byli schopni získané informace poutavou formou předávat předškolním dětem a cíleně tak v dětech probouzet etickou dimenzi jejich chování k přírodě, budovat jejich hodnoty, postoje a pozitivní činnosti. Velký důraz je kladen na formu, jakou jsou informace o otázkách životního prostředí předávány dětem předškolního věku. Jedná se zejména o ilustrace, názorné ukázky, pohádky, příběhy a práci s dětskou fantazií. Velmi důležitá je i zpětná vazba dětí a jejich zapojení do činností.
 1. Ekonomický růst a ekonomický rozvoj (zdroje, faktory, hranice) – ilustrace, příběhy
 2. Trvale udržitelný rozvoj – ilustrace, příběhy
 3. Ukotvení ochrany přírody v legislativě České republiky
 4. Environmentální výchova a její složky
 5. Environmentální výchova v rámci systému vzdělávání
 6. Životní prostředí – ilustrace, příběhy
 7. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje – ilustrace, příběhy
 8. Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy (ochránci přírody vs. lesníci)
 9. Energie (šetření, alternativní zdroje), její čerpání a dopad na životní prostředí – ilustrace, příběhy
 10. Odpadové hospodářství a alternatívní využití odpadů – ilustrace, příběhy
 11. Změny klimatu v předindustriální a industriální době v kontextu lidské aktivity
 12. Ozonová díra, odlesňování, emise a další dopady lidské činnosti
 13. Individuální možnosti ochrany přírody
 14. Stav životního prostředí v globálním měřítku
Modul Management školských zařízení seznamuje studenty s ukotvením předškolního vzdělávání v systému škol a školských zařízení v České republice. Studenti jsou seznámeni se základní školskou legislativou a managementem tak, aby se po absolvování modulu dokázali orientovat v základních pravidlech a normách při organizaci výuky ve třídě. Dále jsou studenti seznámeni s principy ochrany osobních údajů v souladu s GDPR.
 1. Školský management – úvod do problematiky
 2. Legislativní rámec – zákonné normy, vyhlášky, nařízení
 3. Struktura a řízení školství – MŠMT, školský rejstřík, krajský úřad atd., soukromá školská zařízení
 4. Strategické záměry, vzdělávací plány – Dlouhodobý záměr ČR, Dlouhodobý záměr kraje, RVP, ŠVP
 5. Management školy – systém vnitřního řízení školy, právní subjektivita
 6. GDPR – ochrana osobních údajů
 7. Řízení školy – rozhodování a plánování
 8. Kontrola a hodnocení školy, třídy, pedagogů – systém vnitřního hodnocení
Moduly Estetické výchovy jsou určeny k získání teoretických znalostí a praktických dovedností výtvarné a hudební výchovy. Cílem modulu Estetická výchova IV je seznámit studenty s hudebně pohybovými aktivitami vhodnými pro děti předškolního věku. Za tímto účelem jsou studenti obeznámeni s významem hudebních činností v předškolním věku, rovněž se základy hry na rytmické a melodické nástroje. Součástí modulu je také přehled dějin hudby v období novověku a ve 20. století.
 1. Hudební činnost v předškolním vzdělávání
 2. Hudební poslech
 3. Dějiny hudby – do 20. století
 4. Instrumentální hra
 5. Hudebně pohybová výchova
 6. Dětské lidové taneční hry
 7. Dějiny hudby – 20. století
 8. Hra na rytmické a melodické nástroje
 9. Praktické hudební činnosti
Moduly Tělesné výchovy jsou určeny k získání teoretických znalostí tělesné výchovy a praktických pohybových dovedností. Cílem modulu Tělesná výchova IV je naučit studenty pokročilé pohybové aktivity vhodné pro děti. Zejména se jedná o propojení pohybové a hudební nauky (základy tance, taneční hry apod.). Dále je studentům vysvětleno, jak mohou pomocí pohybových her zlepšit socializaci (seznamovací hry) a jemnou motoriku dítěte. Součástí modulu je také přehled dějin české tělesné výchovy (Sokol, tělovýchovné jednoty apod.).
 1. Základní taneční kroky
 2. Taneční tvorba pro děti
 3. Význam pohybu v životě dítěte
 4. Dějiny tělesné výchovy – tělovýchova v českých zemích
 5. Praktické pohybové aktivity
 6. Hry podporující socializaci dítěte
 7. Hry podporující jemnou motoriku dítěte
 8. Tanec
 9. Tanec pro děti
 10. Netradiční sportovní a pohybové hry
Moduly Dramatické výchovy jsou určeny k získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti dramatické výchovy. Cílem modulu Dramatická výchova IV je přiblížit studentům význam loutkového divadla zejména při vzdělávacím a výchovném procesu dětí předškolního a školního věku. Praktické činnosti tohoto modulu jsou zaměřeny také na pantomimu, balet a tanec.
 1. Historie dramatické výchovy
 2. Loutkové divadlo
 3. Historie a význam loutkového divadla
 4. Historie a význam loutkového divadla v českých zemích
 5. Výroba loutek
 6. Praktické činnosti
 7. Pantomima
 8. Balet
 9. Tanec
 10. Pantomima, balet a tanec pro děti
Cílem modulu Základy první pomoci u dětí je obeznámit studenty s teoretickými i praktickými základy první pomoci s důrazem na první pomoc u dětí. Za tímto účelem jsou studenti, mimo jiné, seznámeni s anatomií dítěte a s častými nemocemi a úrazy, které se vyskytují u dětí. V rámci projektového dne mají studenti možnost procvičit si nabyté teoretické základy první pomoci přímo na dětských modelech.
 1. Legislativa ČR
 2. Krizová psychologie dětí
 3. Anatomie dětí
 4. Hygiena a epidemiologie
 5. Integrovaný záchranný systém
 6. Základy záchrany tonoucího
 7. Krvácení a zlomeniny
 8. Popáleniny a omrzliny
 9. Kardiopulmonální resuscitace dospívajících a dospělých
 10. Kardiopulmonální resuscitace kojenců a dětí
Modul Odborná praxe je do výuky zařazen ve druhém a třetím ročníku studia. Studenti vykonávají souvislou praxi na pracovištích smluvních partnerů, případně doloží praxi z vlastního zaměstnání. Jedná se primárně o praxi v mateřských školách, ve školních družinách, ale také ve střediscích volného času a jiných podobných zařízeních, ve kterých studenti mohou aplikovat teoretické znalosti nabyté během studia v přímém kontaktu s dětmi předškolního a školního věku.
3. ročník – zimní období
Modul Práce s mimořádně nadanými dětmi navazuje na hlavní výukový modul Pedagogika. Jeho cílem je doplnit pedagogické znalosti studentů o specifické rysy práce s mimořádně nadanými dětmi. Studenti budou po jeho absolvování schopni orientovat se v problematice nadání, postavení nadání v rámci českého vzdělávacího a právního systému či v potřebách nadaných jedinců.
 1. Co je to inteligence, jak se měří, co je to nadání
 2. Stereotypy o nadaných dětech, skupiny nadaných dětí
 3. Hlavní charakteristiky nadaných dětí – dle různých věkových kategorií
 4. Hlavní potřeby nadaných dětí a na co si dát pozor
 5. Identifikace nadaných dětí v kolektivu
 6. Nadané děti a přístup k jejich vzdělávání
 7. Nadané děti a rozvoj jejich schopností
Cílem předmětu je seznámit studenty s tématikou sociálního znevýhodnění, jeho důsledky a specifiky edukace žáků se sociálním znevýhodněním s akcentem na komplexní, interdisciplinární přístup. Pozornost je soustředěna na příčiny a aspekty tohoto znevýhodnění a na možnost rozvoje výchovy a vzdělávání, metody, postupy a strategie využívané při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Důraz je kladen na pochopení smyslu a významu jejich integrace do procesu vzdělávání.
 1. Sociální znevýhodnění a sociální vyloučení
 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte
 3. Vliv sociálního znevýhodnění na vzdělávání žáků
 4. Podpůrná opatření poskytovaná žákům se sociálním znevýhodněním ve vzdělávání
 5. Strategie a programy podporující rozvoj dětí se sociálním znevýhodněním
 6. Sociální prostředí a poruchy chování
 7. Integrace žáků se znevýhodněním jako prevence narušení jejich sociálního chování
 8. Systém preventivně výchovného poradenství
 9. Spolupráce školy a rodiny
 10. Kompetence učitele ve vztahu k sociálně znevýhodněným žákům

Modul Cizí jazyk A – Angličtina je vyučován v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Hlavní prioritou modulu je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu/jí zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. “role-play”) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Vyšší odborná škola rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

 1. Communication – communication, what is the main goal of communication; three main types of communication, examples of the individual types; verbal, non-verbal (body language, gestures, mimics) and paraverbal communication

Language skills: word order in affirmative sentences, negatives and questions (SVOMPT); Present Simple; pronouns and possessive adjectives

Vocabulary skills: family members; common verb phrases, spelling and numbers; describing people: appearance and personality; daily activities

Presentation skills: Structuring a presentation, guide and tips

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 1

 1. Formal Writing – differences in formal and informal format; how and when do we use both formats; features and examples of formal and informal language, follow-up letters and emails

Language skills: gerunds; Present Continuous; prepositions of place; verbs + prepositions

Vocabulary skills: clothes, footwear, accessories and jewellery; parts of the body; ordinal numbers

Presentation skills: Personal Information, Family and Home, Friends

Professional skills: Nursery rhymes 1

 1. Getting through on the Phone – making and receiving calls, checking information; dealing with communication problems on the phone; exchanging personal information, saying numbers, swapping email addresses on the phone, spelling, international spelling alphabet, leaving voicemails

Language skills: will / won’t – predictions, decisions, offers, promises; quantifiers, too, not enough; adverbs; object pronouns

Vocabulary skills: health and the body; opposite verbs; verb + back; shops and shopping; feelings and emotions

Presentation skills: Communication, Getting through on the Phone

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 2

 1. Curriculum Vitae and Cover Letter – CV, writing a CV, video CV; what information should and should not be included in a CV; writing a cover letter; what information should and should not be included in a cover letter

Language skills: be going to (plans and predictions); Present Continuous for future arrangements; countable and uncountable nouns; many, few vs. much, little

Vocabulary skills: transport; travelling by plane, bus, train; airports, arrangements and meetings; restaurant problems

Presentation skills: Curriculum Vitae and Cover Letter

Professional skills: Nursery rhymes 2

 1. Job applications, job interviews – preparing for a job interview; common interview questions; ˈdos and don’tsˈ before and during the interview; identifying your strenghts and weaknesses; how to present yourself in an interview, communication skills; soft skills x hard skills

Language skills: Past Simple: regular and irregular verbs; prepositions of time and place: at, in, on; irregular plurals; articles; have got

Vocabulary skills: holiday, weather and seasons

Presentation skills: Job Interview

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 3

 1. Parent-Teacher Interaction – teacher’s communication with parents; communicating positive and negative information; systems of communicating information, parent meetings

Language skills: Present Perfect; something, anything, nothing; adjectives ending in -ed and -ing; one instead of a noun; to be able to

Vocabulary skills: housework; fashion and shopping; shapes and measures; materials

Presentation skills: Parent-Teacher Interaction

Professional skills: Nursery rhymes 3

 1. Free-time Activities – types and forms of organized free-time activities; different areas of individual’s interest – sport, art, outdoor activities; learning English in pre-school age

Language skills: comparative adjectives and adverbs; as … as; superlatives (+ ever + Present Perfect); irregular comparatives and superlatives; to get + adjective; to make sb./sth. + adjective; such a/an + adjective + noun; make sb./sth. + noun

Vocabulary skills: time expressions; describing a town or city; expressing thoughts

Presentation skills: Free-time Activities, Hobbies and Entertainment

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 4

 1. Teacher-Student Relationship – who is a teacher and who is a student? – definitions; how to build a good teacher-student relationship; creating safe and secure environment for students; treating students with respect

Language skills: uses of the infinitive with to; verbs + infinitive: try to, forget to, etc.; possessive pronouns; capital letters; short answers

Vocabulary skills: behaviour; instructions and advice; How to …; appearance

Presentation skills: Personality and Character, Teacher-Student Relationship

Professional skills: Nursery rhymes 4

 1. Holidays and Celebrations – main holidays in the world – Easter, Christmas, New Year’s Day and Eve; differences in celebrating main holidays in the Czech Republic and the English-speaking countries; Halloween and Thanksgiving Day; celebrations and parties in a family (birthdays, name days, etc.)

Language skills: uses of the gerund (verb + -ing); verbs + gerund; time sequencers and connectors; WH-questions with prepositions

Vocabulary skills: lifestyle; food; in a restaurant; entertainment

Presentation skills: Holidays and Celebrations

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 1

 1. Psychology of Teaching – learning methods – identification, definition, application; individual development of a student; social, emotional and cognitive processes involved in learning

Language skills: modal verbs: have to, don’t have to, must, mustn’t, could, would, should; modifiers: a bit, really, etc.; participles as adjectives; reflexive pronouns

Vocabulary skills: travelling; accommodation; directions and places; cardinal points

Presentation skills: Psychology of Teaching

Professional skills: Songs for kids 1

 1. System of Education in the Czech Republic – stages of education – preschool, primary school, secondary school, university; structure and specification of the preschool education in the Czech Republic; alternative schools and possibilities

Language skills: First Conditional (if + present, will + infinitive); confusing verbs; future time clauses; using some in questions

Vocabulary skills: system of education; school subjects; languages; art and artists; asking for permission

Presentation skills: System of Education in the Czech Republic

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 2

 1. Teaching English at Preschool – methods and forms suitable for pre-schoolers; songs and nursery rhymes as vital parts of English lessons; importance of correct pronunciation

Language skills: Second Conditional (if + past, would + infinitive); adverbs of manner; keep doing something; question tags

Vocabulary skills: environment; containers; animals and dangerous situations; sports

Presentation skills: Teaching English at Preschool

Professional skills: Songs for kids 2

 1. Socially Disadvantaged Groups – socially disadvantaged groups – defition and specification; main principles applied in education of socially disadvantaged groups; education strategies and plans to improve the position of socially disadvantaged groups

Language skills: passive voice; word building: noun formation; expressing movement

Vocabulary skills: inventions and inventors; computers and the Internet; housework; tools

Presentation skills: Socially Disadvantaged Groups

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 3

 1. Extremely Gifted Children – extremely giften children – definition and specification; main principles applied in education of extremely giften children; education strategies and plans to develop the skills and social position of extremely gifted children

Language skills: used to + infinitive; used to + gerund; might; so, neither + auxiliaries; prefixes and suffixes

Vocabulary skills: at work; types of jobs; e-mails

Presentation skills: Extremely Giften Children

Professional skills: Songs for kids 3

 1. Bilingual and Multilingual Children – bilingual and multilingual children – definition and specification; main principles applied in education of bilingual and multilingual children; education strategies and plans to develop the skills of bilingual and multilingual children

Language skills: reported speech; questions without auxiliaries; linking words; revision of tenses

Vocabulary skills: nature, animals

Presentation skills: Bilingual and Multilingual Children

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 4

Rodinné právo poskytuje základní informaci o právním postavení členů rodiny. Zabývá se manželskými vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi, dětmi a dalšími příbuznými a vztahy náhradní rodinné výchovy. Dále se věnuje vztahům souvisejícím s problematikou registrovaného partnerství či určování rodičovství. Součástí výuky jsou i moderované debaty se studenty o vybraných tématech a jejich řešení z hlediska rodinného práva.
 1. Pojem a předmět rodinného práva, místo rodinného práva v systému práva, specifika rodinně právních vztahů, ústavněprávní aspekty rodinného práva
 2. Vznik manželství
 3. Vztahy mezi manžely. Vyživovací povinnost mezi manžely
 4. Zánik manželství a jeho následky I
 5. Zánik manželství a jeho následky II
 6. Registrované partnerství a nesezdané soužití
 7. Vztahy mezi rodiči a dětmi – obecná charakteristika, určování a popírání rodičovství
 8. Rodičovská odpovědnost, jméno a příjmení dítěte
 9. Vyživovací povinnost mezi příbuznými I
 10. Vyživovací povinnost mezi příbuznými II
 11. Náhradní rodinná výchova, poručenství
 12. Sociálně-právní ochrana dětí, opatrovnictví
 13. Procesní úprava
 14. Evropské aspekty rodinného práva. Harmonizace rodinného práva v Evropě
Modul Komunikační dovednosti seznamuje studenty s prostředky verbální a neverbální komunikace a s různými styly interpersonální komunikace. Zdůrazňuje specifika profesní komunikace, komunikace s klienty, s rodiči dětí, vyzdvihuje význam efektivní komunikace s rodiči a spolupráce s nimi. Zároveň u studentů rozvíjí komunikační dovednosti jako jednu z vysoce žádoucích měkkých kompetencí. Věnuje se také předcházení konfliktů a neopomíjí kulturu písemného projevu.
 1. Profesní komunikace, komunikace s klientem
 2. Profesionální zásady při komunikaci s rodiči
 3. Komunikace s dítětem
 4. Proces komunikace, komunikační schéma
 5. Verbální komunikace, druhy verbální komunikace, pocitová kontrola
 6. Neverbální komunikace, druhy neverbální komunikace
 7. Chování při výkonu povolání
 8. Komunikační strategie při řešení konfliktů
 9. Efektivní komunikace
 10. Kultura písemného projevu
 11. Technické prostředky v profesní komunikaci
 12. Chyby při komunikaci
 13. Nácvik komunikačních situací
Cílem modulu Seminář k absolventské práci I je předat studentům znalosti nezbytné k samostatnému vypracování absolventské práce. Studenti jsou seznámeni s významem a cílem této práce v kontextu úrovně vědeckých prací a v návaznosti na absolvovaný modul Informatika a práce s PC vedeni k samostatnému zpracování zadaného tématu, třídění nasbíraných dat a jejich následnému vyhodnocení. Pedagog průběžně konzultuje zpracování dat se studenty, ti průběžně odevzdávají dílčí plnění a zapracovávají připomínky vedoucího práce. Nedílnou součástí modulu je také předání důležitých poznatků k přípravě závěrečné prezentace. Zde studenti opět naváží na již získané znalosti z modulu Informatika a práce s PC, které jsou doplněny o konzultace k volbě literatury a jiných informačních zdrojů. Studenti se učí pracovat s citacemi a zpracovávat literaturu a ostatní zdroje dle normy. Studentům jsou zdůrazněna rizika plagiátorství včetně dopadů (s odkazem na významné kauzy), jsou jim předány odkazy na kontrolní weby, kde si mohou otestovat shodu svých prací.
 1. Závěrečná práce jako projekt
 2. Metodika sběru dat a jejich vyhodnocení pomocí nástrojů MS Office
 3. Zásady vypracování absolventské práce, význam odborné literatury a vědeckých článků, typy dalších zdrojů
 4. Formální náležitosti absolventské práce
 5. Literatura a ostatní zdroje – citace, zpracování literatury dle normy
 6. Plagiátorství – dopad, možnosti kontroly, aktuální a významné kauzy
 7. Konzultace obsahové stránky práce
Modul Odborná praxe je do výuky zařazen ve druhém a třetím ročníku studia. Studenti vykonávají souvislou praxi na pracovištích smluvních partnerů, případně doloží praxi z vlastního zaměstnání. Jedná se primárně o praxi v mateřských školách, ve školních družinách, ale také ve střediscích volného času a jiných podobných zařízeních, ve kterých studenti mohou aplikovat teoretické znalosti nabyté během studia v přímém kontaktu s dětmi předškolního a školního věku.
3. ročník – letní období

Modul Práce s mimořádně nadanými dětmi navazuje na výukový modul Práce s mimořádně nadanými dětmi I. Studenti budou seznámeni s činností Pedagogicko-psychologických poraden a se specifikami práce pedagoga při péči o nadané děti a žáky. Dále budou studenti seznámeni s metodami práce v pracovišti CEMNAS, které se věnuje dětem, žákům a studentům, kteří potřebují z různých důvodů podpořit. Absolventi budou schopni samostatně utvořit individuální vzdělávací plán pro mimořádně nadané dítě tak, aby plán zohledňoval specifické potřeby dítěte a dále rozvíjel oblast jeho mimořádného nadání.

 1. Nadaní žáci v českém vzdělávacím systému
 2. Jaký systém vzdělávání je vhodný pro nadané děti
 3. Využití psychologie při poradenské práci s mimořádně nadanými dětmi
 4. Pedagogicko-psychologické poradny a jejich činnost
 5. Role a postavení pedagoga při péči o nadané děti
 6. Co nadané dítě potřebuje, stanovení výchovných cílů
 7. Tvorba individuálního vzdělávacího plánu pro mimořádně nadané děti
Studenti budou seznámeni s činností školského zařízení a se specifiky práce pedagoga při péči o děti s postižením. Dále budou studenti seznámeni s druhy postižení dětí a způsoby práce s těmito dětmi. Absolventi budou schopni samostatně utvořit individuální vzdělávací plán pro dítě s postižením tak, aby plán zohledňoval specifické potřeby dítěte a rozvíjela se jeho osobnost.
 1. Činnost školského zařízení
 2. Role a postavení pedagoga při péči o děti s postižením
 3. Druhy postižení
 4. Práce s dítětem s autismem
 5. Práce se zrakově postiženým dítětem
 6. Práce se sluchově postiženým dítětem
 7. Práce s duševně postiženým dítětem
 8. Práce s tělesně postiženým dítětem
 9. Práce s mentálně postiženým dítětem
 10. Tvorba individuálního vzdělávacího plánu pro dítě s postižením

Modul Cizí jazyk A – Angličtina je vyučován v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Hlavní prioritou modulu je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu/jí zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. “role-play”) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Vyšší odborná škola rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

 1. Communication – communication, what is the main goal of communication; three main types of communication, examples of the individual types; verbal, non-verbal (body language, gestures, mimics) and paraverbal communication

Language skills: word order in affirmative sentences, negatives and questions (SVOMPT); Present Simple; pronouns and possessive adjectives

Vocabulary skills: family members; common verb phrases, spelling and numbers; describing people: appearance and personality; daily activities

Presentation skills: Structuring a presentation, guide and tips

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 1

 1. Formal Writing – differences in formal and informal format; how and when do we use both formats; features and examples of formal and informal language, follow-up letters and emails

Language skills: gerunds; Present Continuous; prepositions of place; verbs + prepositions

Vocabulary skills: clothes, footwear, accessories and jewellery; parts of the body; ordinal numbers

Presentation skills: Personal Information, Family and Home, Friends

Professional skills: Nursery rhymes 1

 1. Getting through on the Phone – making and receiving calls, checking information; dealing with communication problems on the phone; exchanging personal information, saying numbers, swapping email addresses on the phone, spelling, international spelling alphabet, leaving voicemails

Language skills: will / won’t – predictions, decisions, offers, promises; quantifiers, too, not enough; adverbs; object pronouns

Vocabulary skills: health and the body; opposite verbs; verb + back; shops and shopping; feelings and emotions

Presentation skills: Communication, Getting through on the Phone

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 2

 1. Curriculum Vitae and Cover Letter – CV, writing a CV, video CV; what information should and should not be included in a CV; writing a cover letter; what information should and should not be included in a cover letter

Language skills: be going to (plans and predictions); Present Continuous for future arrangements; countable and uncountable nouns; many, few vs. much, little

Vocabulary skills: transport; travelling by plane, bus, train; airports, arrangements and meetings; restaurant problems

Presentation skills: Curriculum Vitae and Cover Letter

Professional skills: Nursery rhymes 2

 1. Job applications, job interviews – preparing for a job interview; common interview questions; ˈdos and don’tsˈ before and during the interview; identifying your strenghts and weaknesses; how to present yourself in an interview, communication skills; soft skills x hard skills

Language skills: Past Simple: regular and irregular verbs; prepositions of time and place: at, in, on; irregular plurals; articles; have got

Vocabulary skills: holiday, weather and seasons

Presentation skills: Job Interview

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 3

 1. Parent-Teacher Interaction – teacher’s communication with parents; communicating positive and negative information; systems of communicating information, parent meetings

Language skills: Present Perfect; something, anything, nothing; adjectives ending in -ed and -ing; one instead of a noun; to be able to

Vocabulary skills: housework; fashion and shopping; shapes and measures; materials

Presentation skills: Parent-Teacher Interaction

Professional skills: Nursery rhymes 3

 1. Free-time Activities – types and forms of organized free-time activities; different areas of individual’s interest – sport, art, outdoor activities; learning English in pre-school age

Language skills: comparative adjectives and adverbs; as … as; superlatives (+ ever + Present Perfect); irregular comparatives and superlatives; to get + adjective; to make sb./sth. + adjective; such a/an + adjective + noun; make sb./sth. + noun

Vocabulary skills: time expressions; describing a town or city; expressing thoughts

Presentation skills: Free-time Activities, Hobbies and Entertainment

Professional skills: Pronunciation of basic phonemes 4

 1. Teacher-Student Relationship – who is a teacher and who is a student? – definitions; how to build a good teacher-student relationship; creating safe and secure environment for students; treating students with respect

Language skills: uses of the infinitive with to; verbs + infinitive: try to, forget to, etc.; possessive pronouns; capital letters; short answers

Vocabulary skills: behaviour; instructions and advice; How to …; appearance

Presentation skills: Personality and Character, Teacher-Student Relationship

Professional skills: Nursery rhymes 4

 1. Holidays and Celebrations – main holidays in the world – Easter, Christmas, New Year’s Day and Eve; differences in celebrating main holidays in the Czech Republic and the English-speaking countries; Halloween and Thanksgiving Day; celebrations and parties in a family (birthdays, name days, etc.)

Language skills: uses of the gerund (verb + -ing); verbs + gerund; time sequencers and connectors; WH-questions with prepositions

Vocabulary skills: lifestyle; food; in a restaurant; entertainment

Presentation skills: Holidays and Celebrations

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 1

 1. Psychology of Teaching – learning methods – identification, definition, application; individual development of a student; social, emotional and cognitive processes involved in learning

Language skills: modal verbs: have to, don’t have to, must, mustn’t, could, would, should; modifiers: a bit, really, etc.; participles as adjectives; reflexive pronouns

Vocabulary skills: travelling; accommodation; directions and places; cardinal points

Presentation skills: Psychology of Teaching

Professional skills: Songs for kids 1

 1. System of Education in the Czech Republic – stages of education – preschool, primary school, secondary school, university; structure and specification of the preschool education in the Czech Republic; alternative schools and possibilities

Language skills: First Conditional (if + present, will + infinitive); confusing verbs; future time clauses; using some in questions

Vocabulary skills: system of education; school subjects; languages; art and artists; asking for permission

Presentation skills: System of Education in the Czech Republic

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 2

 1. Teaching English at Preschool – methods and forms suitable for pre-schoolers; songs and nursery rhymes as vital parts of English lessons; importance of correct pronunciation

Language skills: Second Conditional (if + past, would + infinitive); adverbs of manner; keep doing something; question tags

Vocabulary skills: environment; containers; animals and dangerous situations; sports

Presentation skills: Teaching English at Preschool

Professional skills: Songs for kids 2

 1. Socially Disadvantaged Groups – socially disadvantaged groups – defition and specification; main principles applied in education of socially disadvantaged groups; education strategies and plans to improve the position of socially disadvantaged groups

Language skills: passive voice; word building: noun formation; expressing movement

Vocabulary skills: inventions and inventors; computers and the Internet; housework; tools

Presentation skills: Socially Disadvantaged Groups

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 3

 1. Extremely Gifted Children – extremely giften children – definition and specification; main principles applied in education of extremely giften children; education strategies and plans to develop the skills and social position of extremely gifted children

Language skills: used to + infinitive; used to + gerund; might; so, neither + auxiliaries; prefixes and suffixes

Vocabulary skills: at work; types of jobs; e-mails

Presentation skills: Extremely Giften Children

Professional skills: Songs for kids 3

 1. Bilingual and Multilingual Children – bilingual and multilingual children – definition and specification; main principles applied in education of bilingual and multilingual children; education strategies and plans to develop the skills of bilingual and multilingual children

Language skills: reported speech; questions without auxiliaries; linking words; revision of tenses

Vocabulary skills: nature, animals

Presentation skills: Bilingual and Multilingual Children

Professional skills: Pronunciation of complex phonemes 4

Cílem modulu je seznámit studenti studenty se základními filozofickými a etickými teoriemi, které jsou úzce spjaty se vzděláváním. Upřednostněny budou komunikativní a dialogické přístupy při řešení etických dilemat a problémů, sociální a aplikovaná etika, profesní etika ve školství, základní hodnoty práce pedagoga, typy etických konfliktů a možnosti profesně etického rozhodování za pomoci profesních sdružení, etických komisí a etických kodexů.
 1. Úvod do studia filozofie a etiky.
 2. Základní filosofické a etické koncepty, antická a křesťanská etika v kontextu proamerické kultury
 3. Etika a morálka
 4. Etika: sociální, aplikovaná, praktická
 5. Filozofické a etické problémy práce. Práce, volný čas, svátek
 6. Profesní etika. Profese a konfese. Výdělečná činnost a životní poslání. Prestiž povolání
 7. Profesní subkultura. Identifikace s povoláním, firmou. Loajalita, věrnost, hrdost
 8. Sebereflexe a supervize v kontextu etiky
Modulu Seminář k absolventské práci II navazuje na modul Seminář k absolventské práci II, kde studenti, v návaznosti na absolvovaný modul Informatika a práce s PC, samostatně zpracovávají zvolené téma, hodnotí závěry a intenzivně pracují s odbornou literaturou. S pedagogem jsou průběžně konzultovány dílčí části závěrečné práce. Součástí modulu je i příprava na samotnou prezentaci. Studenti připravují závěrečnou prezentaci své práce, kde uplatní znalosti z modulu Komunikační dovednosti. Součástí modulu je i nácvik na obhajobu práce. Studenti získají rady nejen od pedagoga, ale přispívají i svými poznatky.
 1. Zásady vypracování absolventské práce, význam odborné literatury a vědeckých článků, typy dalších zdrojů
 2. Formální náležitosti absolventské práce
 3. Literatura a ostatní zdroje – citace, zpracování literatury dle normy
 4. Plagiátorství – dopad, možnosti kontroly, aktuální a významné kauzy
 5. Konzultace obsahové stránky práce
 6. Příprava prezentace absolventské práce – způsoby prezentace, zobrazovací platformy
 7. Zásady prezentace absolventské práce
 8. Průběh absolutoria VOŠ, stres a zvládání stresových situací
 9. Zásady vystupování u absolutoria – tipy, triky
Modul Odborná praxe je do výuky zařazen ve druhém a třetím ročníku studia. Studenti vykonávají souvislou praxi na pracovištích smluvních partnerů, případně doloží praxi z vlastního zaměstnání. Jedná se primárně o praxi v mateřských školách, ve školních družinách, ale také ve střediscích volného času a jiných podobných zařízeních, ve kterých studenti mohou aplikovat teoretické znalosti nabyté během studia v přímém kontaktu s dětmi předškolního a školního věku.
Modul Hry v přírodě je modulem volitelným. Studenti se seznámí s různými typy her v přírodě, jejich organizační formou a vytvoří si sborník her v přírodě, který využijí při práci s dětmi. Důležitým prvkem při hrách v přírodě je dodržování zásad BOZ
 1. Hry ve dvojicích, skupinové hry
 2. Hádanky, pantomima, pohybové hry, hry s přírodninami, dobrodružné hry
 3. Hry s ekologickou tématikou
 4. Zásady BOZ
 5. Vytvoření sborníku her v přírodě
Modul Pohybová a taneční výchova je modulem volitelným. Studenti se seznámí s různými druhy pohybových her, jednoduchými tanečky a vytvoří si jejich sborník, který využijí při práci s dětmi. Důležitým prvkem pohybové a taneční výchovy je dodržování zásad BOZ.
 1. Druhy pohybových her – hry v místnosti, venku
 2. Taneční průprava – jednoduché kroky a sestavy
 3. Zásady BOZ
 4. Vytvoření sborníku pohybových her a tanečků
Modul Práce s dětmi s poruchami chování je modulem volitelným. Studenti se seznámí s různými druhy poruch chování u dětí, jejich diagnostikou, příčinami a způsoby práce s dětmi vykazujícími poruchy chování.
 1. Druhy poruch chování
 2. Diagnostika poruch chování
 3. Příčiny poruch chování
 4. ADHD, ADD
 5. Způsob práce s dětmi vykazujícími poruchy chování
Modul Pedagogická dokumentace je modulem volitelným. Studenti se seznámí s různými typy pedagogické dokumentace, jejich vyplňováním, účelem a tvorbou. V rámci výuky bude studentům vštěpován důraz na ochranu osobních údajů při nakládání s osobními údaji dětí, zákonných zástupců, příp. jiných subjektů.
 1. Typy pedagogické dokumentace
 2. K čemu slouží pedagogická dokumentace?
 3. Vyplňování pedagogické dokumentace, kontrola
 4. Ochrana osobních údajů
 5. Tvorba pedagogické dokumentace

Modul Cizí jazyk B – Němčina je vyučován ve dvou po sobě jdoucích obdobích třetího ročníku. Cílem modulů je naučit studenty základy německé gramatiky a konverzace. Každé cvičení je zaměřeno na určité konverzační téma, v rámci kterého jsou studenti obeznámeni rovněž se základními prvky německé gramatiky. Dále si studenti v rámci absolvování modulu zlepší německou slovní zásobu. Vyšší odborná škola rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

 1. Vztahy a rodina
 2. Vzhled a vlastnosti
 3. Škola, vzdělávání
 4. Povolání
 5. Nemoci
 6. Cestování
 7. Volný čas
 8. Telefonování
 9. Volnočasové aktivity v předškolním věku
 10. Výuka němčiny v předškolním věku
 11. Dětské písničky a říkanky I
 12. Dětské písničky a říkanky II