O nás

Prague College a Pilsen College jsou dvěma samostatnými vyššími odbornými školami v Praze a v Plzni, a jsou součástí European College. Ta je rovněž jejich zřizovatelem. Obě školy jsou založeny podle českého práva a jsou zapsány v obchodním rejstříku a také ve školském rejstříku vedeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pilsen College je starší z kolejí a vznikla v roce 2007. Od svého počátku se zabývala vzdělávací činností v terciárním sektoru a nabízela české nebo zahraniční programy. V roce 2022 pak začala působit v Plzni jako vyšší odborná škola zapsaná do školského rejstříku s programy akreditovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prague College zahájila činnost v roce 2013 a jako vyšší odborná škola funguje od roku 2023, kdy byla taktéž schválena a registrována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obě školy tak nyní poskytují vzdělání  v terciárním sektoru akreditované českými státními orgány, které spadá do evropské klasifikace ISCED 5 a je ekvivalentní bakalářským studijním programům, jež jsou poskytovány na zahraničních “colleges”.

Školy připravují výhradně na státem regulovaná povolání v tříletém studiu, které je možno absolvovat v denní nebo kombinované formě. Studenti v denní formě získávají statut studenta se všemi benefity garantovanými státem a studují ve škole většinou čtyři dny v týdnu a jeden den věnují praxi. Studenti kombinované formy navštěvují školu v pátek odpoledne a v sobotu a neděli nejčastěji dvakrát měsíčně.

Studium je určeno maturantům a je ukončeno absolutoriem a obhajobou absolventské práce a absolventi obdrží neakademický titul DiS. (Diplomovaný specialista) podle českého školského zákona. Studium patří podle evropské klasifikace do terciárního vzdělávání, spadá do klasifikace ISCED 5 a je tedy ekvivalentní bakalářským studijním programům v zahraničí. Všechny programy jsou profesně zaměřené s významným zařazením praxe a připravují na zmíněná zákonem regulovaná povolání. Jedná se tedy o profese, které je možné vykonávat pouze s tímto příslušným terciárním vzděláváním na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Obě vyšší odborné školy nabízí dohromady čtyři studijní programy ve velmi žádaných oblastech. Prague College i Pilsen College nabízí program Veterinářství, který připravuje na regulované povolání ve všech sektorech nelékařské veterinární péče. Kladné stanovisko k němu dala Komora veterinárních lékařů ČR, jako uznávací orgán, doporučily ho příslušné úřady práce a především program získal na obou vyšších odborných školách akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zmíněný studijní program je pro Čechy exkluzivně nabízen pouze na našich vyšších odborných školách v Praze a v Plzni. 

Prague College i Pilsen College nabízí dále program Předškolní a mimoškolní pedagogika, který je zákonnou kvalifikací pro výkon učitele v mateřské škole, školní družině a v mnoha dalších pedagogických profesích a získal na obou školách kladné stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Školy také poskytují vzdělání v programu Sociální práce, který připravuje pro výkon regulovaného povolání sociálního pracovníka, který byl uznán Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Prague College pak nabízí program Kybernetická bezpečnost, který připravuje špičkové odborníky v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. Zmíněný program získal nezbytný souhlas Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Prague College a Pilsen College dbají, aby při výuce byly dodržovány nejen standardy platných českých akreditací, ale také mezinárodní vysokoškolské standardy evropské charty. Bližší informace o udělených akreditacích a možnostech studia lze zjistit v sekci studijní programy.