Přijímací řízení

Ke studiu na našich vyšších odborných školách v Praze a v Plzni budou přijímáni uchazeči do následujících programů a forem vzdělávání:

  • Veterinářství, denní forma vzdělávání (Praha, Plzeň),
  • Veterinářství, kombinovaná forma vzdělávání (Praha, Plzeň),
  • Kybernetická bezpečnost, denní forma vzdělávání (Praha),
  • Kybernetická bezpečnost, kombinovaná forma vzdělávání (Praha),
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání (Praha, Plzeň),
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika, kombinovaná forma vzdělávání (Praha, Plzeň),
  • Sociální práce, denní forma vzdělávání (Praha, Plzeň),
  • Sociální práce, kombinovaná forma vzdělávání (Praha, Plzeň).

Studium má standardní délku 3 roky. Po úspěšném ukončení vyššího odborného vzdělávání získá absolvent titul DiS. (diplomovaný specialista). Programy studia jsou akreditovány pro denní i kombinovanou formu vzdělávání. 

Více informací k jednotlivým programům naleznete na stránce Studijní programy. Níže jsou uvedeny podmínky přijetí a doporučená literatura k přijímacím zkouškám ke studiu jednotlivých programů.

Přihlášky do studijních programů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální práce naší Prague College jsou nyní předběžné a přijímací řízení bude zrealizováno po dokončení procesu zápisu studijních programů do školského rejstříku, které předpokládáme v horizontu několika málo měsíců. Přihlášky do programu Veterinářství a Kybernetická bezpečnost v rámci Prague College a úplně do všech programů Pilsen College jsou již řádné a se studenty bude zahájeno přijímací řízení podle vyhlášeného harmonogramu.

Informace pro všechny programy

Termín uzávěrky přihlášek je 29. února 2024.

Přijímací zkoušky proběhnou 16. června 2024.

Administrativní poplatek za podání přihlášky ve výši 500 Kč je nutno uhradit do 29. února 2024.

Praha na účet 259107448/0300
Plzeň na účet 2131116619/8040
(variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče; do zprávy pro příjemce uveďte opět rodné číslo, účel platby: admin. poplatek, jméno. Příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, admin. poplatek, Novák Jan.

Po zaplacení přihlášky pošlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky poštou nebo e-mailem.  

Potvrzení zdravotní způsobilosti
U programu Veterinářství je nutné doložit lékařský posudek, který prokazuje zdravotní způsobilost uchazeče. Tento posudek je nutno doložit jako originál nebo ověřenou kopii nejpozději v den konání přijímacího řízení.

Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti Praha
Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti Plzeň

Den otevřených dveří v Plzni již proběhl.
Individuální návštěvu v Plzni i v Praze si můžete domluvit na kontaktním čísle +420 733 651 644.