Seznam předmětů studijního oboru Veterinářství

1. ročník – zimní období
Cílem předmětu Anatomie zvířat I je, aby se student orientoval v anatomické terminologii, uměl používat anatomické názvosloví, pojmenovat anatomické struktury pasivního a aktivního pohybového aparátu, byl schopen vysvětlit mechaniku pohybu a uměl aplikovat teoretické znalosti na modelech a preparátech kostí, kloubů a svalů. Na tento předmět navazuje předmět Anatomie II. V rámci cvičení bude student seznamován s anatomickými strukturami a názvoslovím na anatomických modelech. Dále bude k dispozici interaktivní vybavení pro lepší pochopení prostorových projekcí.
 1. Anatomická terminologie
 2. Kosti, struktura
 3. Kostra osová, mezidruhové rozdíly
 4. Kostra hrudní končetiny, mezidruhové rozdíly
 5. Kostra pánevní končetiny, mezidruhové rozdíly
 6. Spojení kostí, mezidruhové rozdíly
 7. Svaly, struktura
 8. Svaly hlavy, krku, mezidruhové rozdíly
 9. Svaly hřbetní, hrudní, břišní, mezidruhové rozdíly
 10. Svaly hrudní končetiny, mezidruhové rozdíly
 11. Pohybové funkce hrudní končetiny, mezidruhové rozdíly
 12. Svaly pánevní končetiny, mezidruhové rozdíly
Cílem předmětu Biologie zvířat je, aby student získal znalosti o charakteristice a chemickém složení živých soustav, pochopil princip fungování syntézy nukleových kyselin a tvorby bílkovin, byl schopen vysvětlit rozdíl mezi nebuněčnými a buněčnými organismy, mezi prokaryotní a eukaryotní buňkou, byl schopen vysvětlit životní cyklus buněk a jeho jednotlivé fáze, kultivaci a očkovací techniky bakteriální buňky, uměl aplikovat teoretické znalosti při praktických laboratorních technikách, na základě získaných znalostí pochopil principy diferenciace buněk a získal znalosti o systematice a charakteristice zoologického systému.
 1. Živá hmota
 2. Nebuněčné organismy
 3. Buněčné organismy – prokaryontní buňka
 4. Stavba bakteriální buňky
 5. Tvar bakteriální buňky
 6. Význam a výživa bakteriální buňky
 7. Kultivace bakteriální buňky
 8. Stavba, výskyt a klasifikace buňky sinic
 9. Buněčné organismy – eukaryontní buňky
 10. Životní cyklus buněk
 11. Genetická informace a její exprese
 12. Diferenciace buněk
 13. Zoologický systém
Cílem předmětu Fyziologie zvířat I je, aby student získal znalosti k pochopení fungování těla zvířat – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku, uměl vysvětlit obecné zákonitosti fyziologických dějů, souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů, byl schopen provádět práci se zvířetem, klinické sledování a aby aplikoval teoretické znalosti při praktickém vyšetřování funkcí orgánových systémů. Na tento předmět navazuje předmět Fyziologie zvířat II.
 1. Úvod do obecné fyziologie
 2. Buňka
 3. Tkáň
 4. Kosti, svaly
 5. Krev
 6. Imunitní systém
 7. Kardiovaskulární systém, srdce
 8. Respirační systém
 9. Gastrointestinální systém
 10. Uropoetický systém
 11. Metodologie
 12. Klinické sledování, statistiky, závěry

Cílem předmětu Environmentální výchova je seznámit studenty s co nejširším pojetím často různících se přístupů reagujících na problémy v hledání koexistence mezi lidskou společností a přírodou. Jednotlivé oblasti jsou dávány do kontextu tak, aby studenti byli schopni získané informace poutavou formou předávat předškolním dětem a cíleně tak v dětech probouzet etickou dimenzi jejich chování k přírodě, budovat jejich hodnoty, postoje a pozitivní činnosti. Velký důraz je kladen na formu, jakou jsou informace o otázkách životního prostředí předávány dětem předškolního věku. Jedná se zejména o ilustrace, názorné ukázky, pohádky, příběhy a práci s dětskou fantazií. Velmi důležitá je i zpětná vazba dětí a jejich zapojení do činností.

 1. Ekonomický růst a ekonomický rozvoj (zdroje, faktory, hranice)
 2. Trvale udržitelný rozvoj
 3. Ukotvení ochrany přírody v legislativě České republiky
 4. Environmentální výchova a její složky
 5. Životní prostředí
 6. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
 7. Ochrana přírody
 8. Energie (šetření, alternativní zdroje), její čerpání a dopad na životní prostředí
 9. Odpadové hospodářství a alternatívní využití odpadů
 10. Změny klimatu v předindustriální a industriální době v kontextu lidské aktivity
 11. Ozonová díra, odlesňování, emise a další dopady lidské činnosti
 12. Individuální možnosti ochrany přírody
 13. Stav životního prostředí v globálním měřítku
Předměty Cizí jazyk A I – VI – Angličtina jsou vyučovány v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Cílem předmětů je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet znalosti a kompetence studenta v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni, získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence se zaměřením na odbornou veterinární tematiku a vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s majiteli zvířat, spolupracovníky, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Hlavní prioritou předmětů je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. “role-play”) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. VOŠ rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích. Po absolvování předmětů student rozvine a upevní lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka, základní jazykové kompetence, především komunikaci a čtení s porozuměním, formy ústního projevu – diskuse, prezentace, upevní odbornou slovní zásobu z veterinární oblasti, bude komunikovat se zahraničním klientem (majitelem zvířat) a veterinárním personálem, bude formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, diskutovat, navrhovat a zdůvodňovat řešení, argumentovat, popíše nebo vysvětlí děj, budedodržovat jazykovou a stylistickou normu, pracovat efektivně s různými zdroji informací, orientovat se v anglicky psané dokumentaci, plynně konverzovat na témata z běžného, osobního i pracovního života, číst s porozuměním cizojazyčný odborný text a získávat z něj informace, zpracovávat písemnosti z oblasti běžného, osobního i pracovního života, racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a koordinovat své učení, soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat jasné vyjadřování a objektivně posuzovat své výkony, umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další zdokonalování a osobní růst.
 1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
 2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti tecpísemné i ústní, překlad
 3. Odborné tematické okruhy – veterinární péče, péče o zvířata, chov a výživa zvířat, druhy krmiv, dávkování, uchovávání krmiv, vybrané aspekty terapie zvířat
 4. Tematické okruhy – osobní údaje, rodina, přátelé, jídlo a pití, bydlení, každodenní život, komunikační situace (získávání a předávání informací, např. uvedení do společnosti, jednoduchý popis apod.), objednání jídla v restauraci, běžná konverzace s partnerem, volný čas
 5. Poznatky o zemích – vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání zemí příslušné jazykové oblasti
Cílem předmětu Latina I je, aby student získal základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů, byl schopen pochopit odborný jazykový projev a orientovat se v latinské terminologii lexika veterinární medicíny. Na tento předmět navazuje předmět Latina II.
 1. Základy fonetiky, fonologie a grafiky latiny
 2. Skloňování – podstatná jména, přídavná jména a číslovky
 3. Předložky, předpony a přípony
 4. Časování sloves
 5. Pravidla skladby

Odborné praxe studentů jsou integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Před započetím povinné praxe je však studenty náležitě připravit. Studenti se před začátkem odborné praxe teoreticky seznámí s jednotlivými pracovišti a prací, která je bude na těchto pracovištích čekat. Je nezbytné, aby studenti měli alespoň základní představu o většině situací, které je mohou při praxi potkat, aby byli schopni patřičně na tyto situace reagovat.

Seznámení studentů s typy pracovišť:
Vzdělávací sektor – VFU Brno
Státní sektor – SVS, VUVEL, USKVBL,
Soukromý sektor – veterinární pracoviště, útulky, záchranné stanice
Farmy

1. ročník – letní období
Cílem předmětu Anatomie zvířat I je, aby se student orientoval v anatomické terminologii, uměl používat anatomické názvosloví, pojmenovat anatomické struktury pasivního a aktivního pohybového aparátu, byl schopen vysvětlit mechaniku pohybu a uměl aplikovat teoretické znalosti na modelech a preparátech kostí, kloubů a svalů. Na tento předmět navazuje předmět Anatomie II. V rámci cvičení bude student seznamován s anatomickými strukturami a názvoslovím na anatomických modelech. Dále bude k dispozici interaktivní vybavení pro lepší pochopení prostorových projekcí.
 1. Anatomická terminologie
 2. Kosti, struktura
 3. Kostra osová, mezidruhové rozdíly
 4. Kostra hrudní končetiny, mezidruhové rozdíly
 5. Kostra pánevní končetiny, mezidruhové rozdíly
 6. Spojení kostí, mezidruhové rozdíly
 7. Svaly, struktura
 8. Svaly hlavy, krku, mezidruhové rozdíly
 9. Svaly hřbetní, hrudní, břišní, mezidruhové rozdíly
 10. Svaly hrudní končetiny, mezidruhové rozdíly
 11. Pohybové funkce hrudní končetiny, mezidruhové rozdíly
 12. Svaly pánevní končetiny, mezidruhové rozdíly
Cílem předmětu Biologie zvířat je, aby student získal znalosti o charakteristice a chemickém složení živých soustav, pochopil princip fungování syntézy nukleových kyselin a tvorby bílkovin, byl schopen vysvětlit rozdíl mezi nebuněčnými a buněčnými organismy, mezi prokaryotní a eukaryotní buňkou, byl schopen vysvětlit životní cyklus buněk a jeho jednotlivé fáze, kultivaci a očkovací techniky bakteriální buňky, uměl aplikovat teoretické znalosti při praktických laboratorních technikách, na základě získaných znalostí pochopil principy diferenciace buněk a získal znalosti o systematice a charakteristice zoologického systému.
 1. Živá hmota
 2. Nebuněčné organismy
 3. Buněčné organismy – prokaryontní buňka
 4. Stavba bakteriální buňky
 5. Tvar bakteriální buňky
 6. Význam a výživa bakteriální buňky
 7. Kultivace bakteriální buňky
 8. Stavba, výskyt a klasifikace buňky sinic
 9. Buněčné organismy – eukaryontní buňky
 10. Životní cyklus buněk
 11. Genetická informace a její exprese
 12. Diferenciace buněk
 13. Zoologický systém
Cílem předmětu Fyziologie zvířat I je, aby student získal znalosti k pochopení fungování těla zvířat – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku, uměl vysvětlit obecné zákonitosti fyziologických dějů, souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů, byl schopen provádět práci se zvířetem, klinické sledování a aby aplikoval teoretické znalosti při praktickém vyšetřování funkcí orgánových systémů. Na tento předmět navazuje předmět Fyziologie zvířat II.
 1. Úvod do obecné fyziologie
 2. Buňka
 3. Tkáň
 4. Kosti, svaly
 5. Krev
 6. Imunitní systém
 7. Kardiovaskulární systém, srdce
 8. Respirační systém
 9. Gastrointestinální systém
 10. Uropoetický systém
 11. Metodologie
 12. Klinické sledování, statistiky, závěry

Cílem předmětu Environmentální výchova je seznámit studenty s co nejširším pojetím často různících se přístupů reagujících na problémy v hledání koexistence mezi lidskou společností a přírodou. Jednotlivé oblasti jsou dávány do kontextu tak, aby studenti byli schopni získané informace poutavou formou předávat předškolním dětem a cíleně tak v dětech probouzet etickou dimenzi jejich chování k přírodě, budovat jejich hodnoty, postoje a pozitivní činnosti. Velký důraz je kladen na formu, jakou jsou informace o otázkách životního prostředí předávány dětem předškolního věku. Jedná se zejména o ilustrace, názorné ukázky, pohádky, příběhy a práci s dětskou fantazií. Velmi důležitá je i zpětná vazba dětí a jejich zapojení do činností.

 1. Ekonomický růst a ekonomický rozvoj (zdroje, faktory, hranice)
 2. Trvale udržitelný rozvoj
 3. Ukotvení ochrany přírody v legislativě České republiky
 4. Environmentální výchova a její složky
 5. Životní prostředí
 6. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
 7. Ochrana přírody
 8. Energie (šetření, alternativní zdroje), její čerpání a dopad na životní prostředí
 9. Odpadové hospodářství a alternatívní využití odpadů
 10. Změny klimatu v předindustriální a industriální době v kontextu lidské aktivity
 11. Ozonová díra, odlesňování, emise a další dopady lidské činnosti
 12. Individuální možnosti ochrany přírody
 13. Stav životního prostředí v globálním měřítku
Předměty Cizí jazyk A I – VI – Angličtina jsou vyučovány v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Cílem předmětů je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet znalosti a kompetence studenta v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni, získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence se zaměřením na odbornou veterinární tematiku a vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s majiteli zvířat, spolupracovníky, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Hlavní prioritou předmětů je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. “role-play”) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. VOŠ rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích. Po absolvování předmětů student rozvine a upevní lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka, základní jazykové kompetence, především komunikaci a čtení s porozuměním, formy ústního projevu – diskuse, prezentace, upevní odbornou slovní zásobu z veterinární oblasti, bude komunikovat se zahraničním klientem (majitelem zvířat) a veterinárním personálem, bude formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, diskutovat, navrhovat a zdůvodňovat řešení, argumentovat, popíše nebo vysvětlí děj, budedodržovat jazykovou a stylistickou normu, pracovat efektivně s různými zdroji informací, orientovat se v anglicky psané dokumentaci, plynně konverzovat na témata z běžného, osobního i pracovního života, číst s porozuměním cizojazyčný odborný text a získávat z něj informace, zpracovávat písemnosti z oblasti běžného, osobního i pracovního života, racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a koordinovat své učení, soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat jasné vyjadřování a objektivně posuzovat své výkony, umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další zdokonalování a osobní růst.
 1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
 2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti tecpísemné i ústní, překlad
 3. Odborné tematické okruhy – veterinární péče, péče o zvířata, chov a výživa zvířat, druhy krmiv, dávkování, uchovávání krmiv, vybrané aspekty terapie zvířat
 4. Tematické okruhy – osobní údaje, rodina, přátelé, jídlo a pití, bydlení, každodenní život, komunikační situace (získávání a předávání informací, např. uvedení do společnosti, jednoduchý popis apod.), objednání jídla v restauraci, běžná konverzace s partnerem, volný čas
 5. Poznatky o zemích – vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání zemí příslušné jazykové oblasti
Cílem předmětu Latina I je, aby student získal základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů, byl schopen pochopit odborný jazykový projev a orientovat se v latinské terminologii lexika veterinární medicíny. Na tento předmět navazuje předmět Latina II.
 1. Základy fonetiky, fonologie a grafiky latiny
 2. Skloňování – podstatná jména, přídavná jména a číslovky
 3. Předložky, předpony a přípony
 4. Časování sloves
 5. Pravidla skladby

Odborné praxe studentů jsou integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Před započetím povinné praxe je však studenty náležitě připravit. Studenti se před začátkem odborné praxe teoreticky seznámí s jednotlivými pracovišti a prací, která je bude na těchto pracovištích čekat. Je nezbytné, aby studenti měli alespoň základní představu o většině situací, které je mohou při praxi potkat, aby byli schopni patřičně na tyto situace reagovat.

Seznámení studentů s typy pracovišť:
Vzdělávací sektor – VFU Brno
Státní sektor – SVS, VUVEL, USKVBL,
Soukromý sektor – veterinární pracoviště, útulky, záchranné stanice
Farmy

2. ročník – zimní období
Cílem předmětu Anatomie zvířat I je, aby se student orientoval v anatomické terminologii, uměl používat anatomické názvosloví, pojmenovat anatomické struktury pasivního a aktivního pohybového aparátu, byl schopen vysvětlit mechaniku pohybu a uměl aplikovat teoretické znalosti na modelech a preparátech kostí, kloubů a svalů. Na tento předmět navazuje předmět Anatomie II. V rámci cvičení bude student seznamován s anatomickými strukturami a názvoslovím na anatomických modelech. Dále bude k dispozici interaktivní vybavení pro lepší pochopení prostorových projekcí.
 1. Anatomická terminologie
 2. Kosti, struktura
 3. Kostra osová, mezidruhové rozdíly
 4. Kostra hrudní končetiny, mezidruhové rozdíly
 5. Kostra pánevní končetiny, mezidruhové rozdíly
 6. Spojení kostí, mezidruhové rozdíly
 7. Svaly, struktura
 8. Svaly hlavy, krku, mezidruhové rozdíly
 9. Svaly hřbetní, hrudní, břišní, mezidruhové rozdíly
 10. Svaly hrudní končetiny, mezidruhové rozdíly
 11. Pohybové funkce hrudní končetiny, mezidruhové rozdíly
 12. Svaly pánevní končetiny, mezidruhové rozdíly
Cílem předmětu Biologie zvířat je, aby student získal znalosti o charakteristice a chemickém složení živých soustav, pochopil princip fungování syntézy nukleových kyselin a tvorby bílkovin, byl schopen vysvětlit rozdíl mezi nebuněčnými a buněčnými organismy, mezi prokaryotní a eukaryotní buňkou, byl schopen vysvětlit životní cyklus buněk a jeho jednotlivé fáze, kultivaci a očkovací techniky bakteriální buňky, uměl aplikovat teoretické znalosti při praktických laboratorních technikách, na základě získaných znalostí pochopil principy diferenciace buněk a získal znalosti o systematice a charakteristice zoologického systému.
 1. Živá hmota
 2. Nebuněčné organismy
 3. Buněčné organismy – prokaryontní buňka
 4. Stavba bakteriální buňky
 5. Tvar bakteriální buňky
 6. Význam a výživa bakteriální buňky
 7. Kultivace bakteriální buňky
 8. Stavba, výskyt a klasifikace buňky sinic
 9. Buněčné organismy – eukaryontní buňky
 10. Životní cyklus buněk
 11. Genetická informace a její exprese
 12. Diferenciace buněk
 13. Zoologický systém
Cílem předmětu Fyziologie zvířat I je, aby student získal znalosti k pochopení fungování těla zvířat – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku, uměl vysvětlit obecné zákonitosti fyziologických dějů, souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů, byl schopen provádět práci se zvířetem, klinické sledování a aby aplikoval teoretické znalosti při praktickém vyšetřování funkcí orgánových systémů. Na tento předmět navazuje předmět Fyziologie zvířat II.
 1. Úvod do obecné fyziologie
 2. Buňka
 3. Tkáň
 4. Kosti, svaly
 5. Krev
 6. Imunitní systém
 7. Kardiovaskulární systém, srdce
 8. Respirační systém
 9. Gastrointestinální systém
 10. Uropoetický systém
 11. Metodologie
 12. Klinické sledování, statistiky, závěry

Cílem předmětu Environmentální výchova je seznámit studenty s co nejširším pojetím často různících se přístupů reagujících na problémy v hledání koexistence mezi lidskou společností a přírodou. Jednotlivé oblasti jsou dávány do kontextu tak, aby studenti byli schopni získané informace poutavou formou předávat předškolním dětem a cíleně tak v dětech probouzet etickou dimenzi jejich chování k přírodě, budovat jejich hodnoty, postoje a pozitivní činnosti. Velký důraz je kladen na formu, jakou jsou informace o otázkách životního prostředí předávány dětem předškolního věku. Jedná se zejména o ilustrace, názorné ukázky, pohádky, příběhy a práci s dětskou fantazií. Velmi důležitá je i zpětná vazba dětí a jejich zapojení do činností.

 1. Ekonomický růst a ekonomický rozvoj (zdroje, faktory, hranice)
 2. Trvale udržitelný rozvoj
 3. Ukotvení ochrany přírody v legislativě České republiky
 4. Environmentální výchova a její složky
 5. Životní prostředí
 6. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
 7. Ochrana přírody
 8. Energie (šetření, alternativní zdroje), její čerpání a dopad na životní prostředí
 9. Odpadové hospodářství a alternatívní využití odpadů
 10. Změny klimatu v předindustriální a industriální době v kontextu lidské aktivity
 11. Ozonová díra, odlesňování, emise a další dopady lidské činnosti
 12. Individuální možnosti ochrany přírody
 13. Stav životního prostředí v globálním měřítku
Předměty Cizí jazyk A I – VI – Angličtina jsou vyučovány v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Cílem předmětů je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet znalosti a kompetence studenta v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni, získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence se zaměřením na odbornou veterinární tematiku a vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s majiteli zvířat, spolupracovníky, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Hlavní prioritou předmětů je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. “role-play”) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. VOŠ rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích. Po absolvování předmětů student rozvine a upevní lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka, základní jazykové kompetence, především komunikaci a čtení s porozuměním, formy ústního projevu – diskuse, prezentace, upevní odbornou slovní zásobu z veterinární oblasti, bude komunikovat se zahraničním klientem (majitelem zvířat) a veterinárním personálem, bude formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, diskutovat, navrhovat a zdůvodňovat řešení, argumentovat, popíše nebo vysvětlí děj, budedodržovat jazykovou a stylistickou normu, pracovat efektivně s různými zdroji informací, orientovat se v anglicky psané dokumentaci, plynně konverzovat na témata z běžného, osobního i pracovního života, číst s porozuměním cizojazyčný odborný text a získávat z něj informace, zpracovávat písemnosti z oblasti běžného, osobního i pracovního života, racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a koordinovat své učení, soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat jasné vyjadřování a objektivně posuzovat své výkony, umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další zdokonalování a osobní růst.
 1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
 2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti tecpísemné i ústní, překlad
 3. Odborné tematické okruhy – veterinární péče, péče o zvířata, chov a výživa zvířat, druhy krmiv, dávkování, uchovávání krmiv, vybrané aspekty terapie zvířat
 4. Tematické okruhy – osobní údaje, rodina, přátelé, jídlo a pití, bydlení, každodenní život, komunikační situace (získávání a předávání informací, např. uvedení do společnosti, jednoduchý popis apod.), objednání jídla v restauraci, běžná konverzace s partnerem, volný čas
 5. Poznatky o zemích – vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání zemí příslušné jazykové oblasti
Cílem předmětu Latina I je, aby student získal základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů, byl schopen pochopit odborný jazykový projev a orientovat se v latinské terminologii lexika veterinární medicíny. Na tento předmět navazuje předmět Latina II.
 1. Základy fonetiky, fonologie a grafiky latiny
 2. Skloňování – podstatná jména, přídavná jména a číslovky
 3. Předložky, předpony a přípony
 4. Časování sloves
 5. Pravidla skladby

Odborné praxe studentů jsou integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Před započetím povinné praxe je však studenty náležitě připravit. Studenti se před začátkem odborné praxe teoreticky seznámí s jednotlivými pracovišti a prací, která je bude na těchto pracovištích čekat. Je nezbytné, aby studenti měli alespoň základní představu o většině situací, které je mohou při praxi potkat, aby byli schopni patřičně na tyto situace reagovat.

Seznámení studentů s typy pracovišť:
Vzdělávací sektor – VFU Brno
Státní sektor – SVS, VUVEL, USKVBL,
Soukromý sektor – veterinární pracoviště, útulky, záchranné stanice
Farmy

2. ročník – letní období
Předmět svým obsahem navazuje na předmět Chov a výživa zvířat I. V tomto předmětu se studenti seznámí se základními principy výživy zvířat. Získají informace o složení krmiv a o odlišnostech v trávení jednotlivých druhů živočichů, které jim umožní pochopit systém krmení zvířat. Po absolvování tohoto předmětu se budou studenti orientovat ve způsobech chovu zvířat s ohledem na produkční intenzitu chovu a welfare.
 1. Chov a výživa skotu, ovcí a koz
 2. Chov a výživa prasat
 3. Chov a výživa koní
 4. Chov a výživa drůbeže
 5. Chov a výživa volně žijící zvěře – základy myslivosti
 6. Chov a výživa společenských zvířat
 7. Chov a výživa zoo zvířat
Předmět Patologická fyzilogie II navazuje svým obsahem na předmět Patologická fyziologie I. Cílem předmětu Patologická fyziologie II je, aby se student orientoval v patologických poruchách jednotlivých systémů, byl schopen aplikovat teoretické poznatky o patologických procesech v souvislostech s klinickými metodami vyšetřování a teoretické znalosti při praktickém pitevním cvičení. Cvičení z oboru patologická fyziologie se budou opírat o praktickou výuku pomocí přístrojového vybavení – mikroskop, fonendoskopy, burker. komůrky, ekg, holter, tlakoměr, eeg, dopler usg.
 1. Patologie nervového systému
 2. Patologie oka
 3. Patologie kůže
 4. Patologie kosterního svalstva
 5. Onemocnění kosterního systému
 6. Pitva
Předmět Klinická propedeutika II svým obsahem navazuje na předmět Klinická propedeutika I. Cílem předmětu Klinická propedeutika II je, aby student zvládnul zpracování zdravotní dokumentace včetně jejího rozboru, porozuměl zápisu diagnózy veterinárního lékaře, ovládal teoretické a metodologické poznatky vyšetřovacích metod a byl schopen aplikovat výsledky vyšetření do dalších klinických postupů. Základem předmětu je v rámci cvičení klinické, neinvazivní vyšetření zvířat, součástí cvičení je praktický nácvik těchto dovedností.
 1. Zdravotní dokumentace
 2. Vyšetření jednotlivých tělesných regionů
Cílem předmětu Etologie je získat obecné a specifické znalosti z vědního oboru etologie hospodářsky významných zvířat. Po absolvování předmětu se studenti budou orientovat v oblasti jednotlivých složek chování zvířat a welfare. Přednášený předmět zahrnuje jak dílčí oblasti obecné etologie, tak i nejvýznamnější prvky etologie speciální. Součástí osnov je i studium možností ovlivnění chování zvířat v rámci plemenářské práce, při využití zejména technologické selekce. Objasněním životních potřeb a požadavků zvířat při dosažení jejich životní pohody při současném zohlednění etických hledisek chovu mohou absolventi předmětu využívat získané znalosti ke správném rozhodování a usměrňování chovu jednotlivých hospodářských zvířat.
 1. Význam a vývoj etologie jako samostatného vědního oboru
 2. Zdroje životních projevů, základní formy chování zvířat
 3. Metody etologických sledování a zpracovávání dat
 4. Ontogeneze chování zvířat
 5. Stres, netypické formy chování
 6. Genetika aspekty etologie
 7. Vlastní sledování a vypracování hodnocení chování zvířat
 8. Speciální etologie přežvýkavců
 9. Speciální etologie equidů
 10. Welfare a legislativa v ochraně zvířat
Cílem předmětu Zoohygiena je zajistit studentům znalosti a dovednosti se správnými zoohygienickými zásadami chovu hospodářských zvířat, s cílem získání znalostí principů vztahu zvířate a užitkovosti, při zachování dlouhověkosti a při zachování dobrého zdravotního stavu. Konečným cílem je získání dovedností pro výrobu bezpečných potravin pro lidský konzum a surovin živočišného původu. Úkolem zoohygieny a prevence chorob je zajistit znalost hodnocení podmínek chovu zvířat a dovednost posouzení jejich zdravotního stavu a welfare.
 1. Obecné zásady zoohygieny
 2. Asanace prostředí
 3. Speciální zoohygienická opatření

Předměty Cizí jazyk A I – VI – Angličtina jsou vyučovány v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Cílem předmětů je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet znalosti a kompetence studenta v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni, získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence se zaměřením na odbornou veterinární tematiku a vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s majiteli zvířat, spolupracovníky, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Hlavní prioritou předmětů je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. “role-play”) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. VOŠ rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích. Po absolvování předmětů student rozvine a upevní lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka, základní jazykové kompetence, především komunikaci a čtení s porozuměním, formy ústního projevu – diskuse, prezentace, upevní odbornou slovní zásobu z veterinární oblasti, bude komunikovat se zahraničním klientem (majitelem zvířat) a veterinárním personálem, bude formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, diskutovat, navrhovat a zdůvodňovat řešení, argumentovat, popíše nebo vysvětlí děj, budedodržovat jazykovou a stylistickou normu, pracovat efektivně s různými zdroji informací, orientovat se v anglicky psané dokumentaci, plynně konverzovat na témata z běžného, osobního i pracovního života, číst s porozuměním cizojazyčný odborný text a získávat z něj informace, zpracovávat písemnosti z oblasti běžného, osobního i pracovního života, racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a koordinovat své učení, soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat jasné vyjadřování a objektivně posuzovat své výkony, umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další zdokonalování a osobní růst.

 1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovnízásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
 2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti písemné i ústní, překlad
 3. Odborné tematické okruhy – komunikace s majiteli při léčbě zvířat, léčebné metody – odborná terminologie, popsání symptomů nemoci, komunikace s majitelem, vysvětlení léčebných postupů, práce s léčivy, příprava léčiv, medikace, vybrané aspekty léčby zvířat
 4. Tematické okruhy – každodenní život, způsob života, popsání denních aktivit, stravování, jazykové funkce – vyjádřit aktivity v minulosti, vyjádřit pocity a vlastní názor apod.
 5. Poznatky o zemích – vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání zemí příslušné jazykové oblasti
Cílem předmětu Odborná praxe II je prohloubit znalosti a praktické dovednosti studentů. Student by měl být zapojen do základní ošetřovatelské činnosti, měl by se podílet na sestavování krmných dávek pro zvířata a aktivně se zapojit do odběrů vzorků na preventivní a specializovaná vyšetření. Student se bude seznamovat s celkovou problematikou chovu a výživy zvířat na daném pracovišti. Bude dále provádět základní manipulace se zvířetem podle pokynů odborníků a pod jejich dohledem.
 1. Organizační struktura
 2. Personální zabezpečení
 3. Etika a management pracoviště
 4. Materiálové vybavení a jeho využívání
 5. Základní dokumentace
 6. Spolupráce s ošetřovateli a zodpovědným personálem
 7. Péče o zvíře, příprava krmení, ošetřování zvířat
 8. Rozsah: 8 týdnů/ letní období V případě že student již pracuje ve veterinárním zařízení (např. veterinární klinika, veterinární ordinace, farma, apod.), je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem veterinárních oborů a vychází z typu veterinárního zařízení a konkrétního pracovního zařazení studenta.
Předmět Anatomie zvířat II navazuje svým obsahem na předmět Anatomie zvířat I. Cílem předmětu Anatomie zvířat II je, aby byl student schopen rozpoznat a pojmenovat základní struktury gastrointestinálního traktu, dýchací soustavy, kardiovaskulárního systému, urogenitálního systému, pojmenovat anatomické struktury periferního i centrálního nervového systému, žláz s vnitřní sekrecí, smyslových orgánů, aplikovat získané znalosti na činnost aktivního i pasivního aparátu, vysvětlit interakci jednotlivých orgánů, aby uměl aplikovat teoretické znalosti při praktických cvičeních na anatomických preparátech a získal teoretické znalosti i praktické dovednosti pro studium preklinických i klinických oborů. V rámci cvičení bude student seznamován s anatomickými strukturami a názvoslovím na anatomických modelech. Dále bude k dispozici interaktivní vybavení pro lepší pochopení prostorových projekcí.
 1. Gastrointestinální systém
 2. Dýchací systém
 3. Kardiovaskulární systém
 4. Urogenitální systém
 5. Nervový systém
 6. Žlázy s vnitřní sekrecí
 7. Kůže
 8. Interakce orgánů a jednotlivých soustav
 9. Propojení jednotlivých orgánových soustav s pasivní i aktivní složkou pohybové soustavy
3. ročník – zimní období
Cílem předmětu Vnitřní nemoci zvířat I je, aby student ovládal základy odborné terminologie v oblasti nemocí zvířat, orientoval se v systému onemocnění jednotlivých orgánových soustav, s možnostmi využití léčby a byl schopen porozumět a vysvětlit indikace a kontraindikace léčby u konkrétních nemocí. Cílem cvičení je obsah teoretických přednášek o vnitřních nemocech zvířat prezentovat na jednotlivých kazuistikách – pomocí laboratorních výsledků, fotodokumentace a videí.
 1. Vnitřní nemoci krav
 2. Vnitřní nemoci malých přežvýkavců
 3. Vnitřní nemoci prasat
 4. Vnitřní nemoci drůbeže
Předmět Epizootologie umožní studentům zorientovat se v klasifikaci chorob, postupech při jejich diagnostice a zdolávání. Cílem předmětu je poskytnou studentům základní informace o běžně se vyskytujících onemocněních zvířat, prevenci chorob a ochraně lidského zdraví před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka.
 1. Velmi nebezpečné nákazy, nebezpečné nákazy a obecné principy při jejich zdolávání
 2. Zoonózy, systém ochrany veřejného zdraví
 3. Infekční nemoci skotu, ovcí a koz
 4. Infekční nemoci prasat
 5. Infekční nemoci drůbeže
 6. Infekční nemoci koní
 7. Infekční nemoci volně žijící zvěře
 8. Infekční nemoci hobby zvířat
Cílem předmětu je seznámit studenta se základy ošetřování jak hospodářských zvířat, tak i zvířat chovaných ze záliby. Po absolvování tohoto předmětu získá orientaci v otázkách ochrany zdraví zvířat prostřednictvím preventivních a léčebných zákroků. Studenti se také seznámí se zákonnými povinnostmi týkajícími se ochrany zdraví a ošetřování zvířat vyplývajícími z veterinárního zákona. Tento předmět poskytuje základy pro další studium ošetřování a léčby zvířat.
 1. Klasifikace ošetřování zvířat – léčebné a preventivní zákroky
 2. Zákonné povinnosti při ošetřování zvířat
 3. Diagnostické metody
 4. Fixace zvířat
 5. Identifikace zvířat
 6. Vakcinace
 7. Antiparazitární léčba
Cílem předmětu Prevence u zvířat a imunologie je, aby student získal základní znalosti o fungování imunitního systému u zvířat. Cílem předmětu je podat základy i specifiky u jednotlivých druhů a kategorií hospodářských a domácích zvířat, jeho význam v obraně proti infekčním a nádorovým chorobám. Dále jsou shrnuty základy sérologie a metody klinické imunologie a vakcinologie.
 1. Základy prevence
 2. Základy imunologie
 3. Diagnostické metody v imunologii
 4. Vakcinace
 5. Vakcinační schémata
Cílem předmětu Farmakologie je, aby student ovládal základní farmakologické pojmy, orientoval se na základě studia v oblasti prevence a léčby chorob, v základním rozdělení léčiv podle působení na organismus zvířete a znal způsoby aplikace různých lékových forem. Současně student získá přehled o základech toxikologie.
 1. Obecná farmakologie
 2. Speciální farmakologie
 3. Ochranné lhůty, farmakologie u potravinových zvířat, antibiotická politika
 4. Obecná veterinární toxikologie
 5. Speciální toxikologie
Cílem předmětu Legislativa a hygiena potravin je, aby student získal základní znalosti o veterinárních zákonech a hygieně masa a mléka. Součástí výuky je získání znalostí z odvětví produkce i zpracování výrobků živočišného původu – masa, vajec a mléka.
 1. Právní předpisy
 2. Zákon o veterinární péči
 3. Technologie a hygiena potravin živočišného původu
 4. Produkce a zpracování masa
 5. Produkce a zpracování vajec
 6. Produkce a zpracování mléka

Předměty Cizí jazyk A I – VI – Angličtina jsou vyučovány v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Cílem předmětů je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet znalosti a kompetence studenta v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni, získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence se zaměřením na odbornou veterinární tematiku a vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s majiteli zvířat, spolupracovníky, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Hlavní prioritou předmětů je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. “role-play”) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. VOŠ rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích. Po absolvování předmětů student rozvine a upevní lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka, základní jazykové kompetence, především komunikaci a čtení s porozuměním, formy ústního projevu – diskuse, prezentace, upevní odbornou slovní zásobu z veterinární oblasti, bude komunikovat se zahraničním klientem (majitelem zvířat) a veterinárním personálem, bude formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, diskutovat, navrhovat a zdůvodňovat řešení, argumentovat, popíše nebo vysvětlí děj, budedodržovat jazykovou a stylistickou normu, pracovat efektivně s různými zdroji informací, orientovat se v anglicky psané dokumentaci, plynně konverzovat na témata z běžného, osobního i pracovního života, číst s porozuměním cizojazyčný odborný text a získávat z něj informace, zpracovávat písemnosti z oblasti běžného, osobního i pracovního života, racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a koordinovat své učení, soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat jasné vyjadřování a objektivně posuzovat své výkony, umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další zdokonalování a osobní růst.

 1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
 2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti písemné i ústní, překlad
 3. Odborné tematické okruhy – dokumentace při terapii zvířat, léčebné metody, vyšetřování – odborná terminologie, vybrané aspekty léčby zvířat, ochrana veřejného zdraví
 4. Tematické okruhy- pracovní možnosti v zahraničí, nabídka pracovních míst, životopis, žádost o místo, přijímací pohovor, obchodní korespondence, typy dopisů
 5. Poznatky o zemích – vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání zemí příslušné jazykové oblasti
Předmět Odborná praxe III má za cíl aplikaci základních znalostí získaných studiem v praxi veterinárních ambulancí a dalších vyšších pracovišť. Cílem je získat schopnosti a dovednosti ve veterinárních oblastech péče o zvířata. Student bude navozovat úzkou spolupráci s veterinárním lékařem a dalším personálem na veterinárním pracovišti. Student bude prakticky využívat materiální vybavení pracovišť, spolupracovat při praktickém zpracování elektronické dokumentace, vyšetřování, terapii, zákrocích a operaci zvířat ve veterinárních ordinacích a klinikách a bude si při komunikaci s majitelem zvířete zvyšovat úroveň svých komunikačních dovedností. Na tento předmět navazuje předmět Odborná praxe IV.
 1. Materiální vybavení pracoviště
 2. Elektronická dokumentace
 3. Manipulace se zvířetem s ohledem na klinický stav pacienta
 4. Spolupráce při vyšetřování, terapii, zákrocích a operaci zvířat
 5. Komunikace s majiteli zvířat
 6. Rozsah: 8 týdnů/ zimní období V případě že student již pracuje ve veterinárním zařízení (např. veterinární klinika, veterinární ordinace, farma, apod.), je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem veterinárních oborů a vychází z typu veterinárního zařízení a konkrétního pracovního zařazení studenta.
Cílem předmětu Seminář k absolventské práci I je předat studentům znalosti nezbytné k samostatnému vypracování absolventské práce. Studenti jsou seznámeni s významem a cílem této práce v kontextu úrovně vědeckých prací a v návaznosti na absolvovaný předmět Informační a komunikační technologie vedeni k samostatnému zpracování zadaného tématu, třídění nasbíraných dat a jejich následnému vyhodnocení. Pedagog průběžně konzultuje zpracování dat se studenty, ti průběžně odevzdávají dílčí plnění a zapracovávají připomínky vedoucího práce. Nedílnou součástí předmětu je také předání důležitých poznatků k přípravě závěrečné prezentace. Zde studenti opět naváží na již získané znalosti z předmětu Informatika a práce s PC, které jsou doplněny o konzultace k volbě literatury a jiných informačních zdrojů. Studenti se učí pracovat s citacemi a zpracovávat literaturu a ostatní zdroje dle normy. Studentům jsou zdůrazněna rizika plagiátorství včetně dopadů (s odkazem na významné kauzy), jsou jim předány odkazy na kontrolní weby, kde si mohou otestovat shodu svých prací. Na tento předmět navazuje předmět Seminář k absolventské práci II.
 1. Závěrečná práce jako projekt
 2. Metodika sběru dat a jejich vyhodnocení pomocí nástrojů MS Office
 3. Zásady vypracování absolventské práce, význam odborné literatury a vědeckých článků, typy dalších zdrojů
 4. Formální náležitosti absolventské práce
 5. Literatura a ostatní zdroje – citace, zpracování literatury dle normy
 6. Plagiátorství – dopad, možnosti kontroly, aktuální a významné kauzy
 7. Konzultace obsahové stránky práce
3. ročník – letní období
Cílem předmětu Vnitřní nemoci zvířat II je, aby student ovládal základy odborné terminologie v oblasti nemocí zvířat, orientoval se v systému onemocnění jednotlivých orgánových soustav, s možnostmi využití léčby a byl schopen porozumět a vysvětlit indikace a kontraindikace léčby u konkrétních nemocí. Cílem cvičení je obsah teoretických přednášek o vnitřních nemocech zvířat prezentovat na jednotlivých kazuistikách – pomocí laboratorních výsledků, fotodokumentace a videí.
 1. Vnitřní nemoci koní
 2. Vnitřní nemoci psů a koček
 3. Vnitřní nemoci ptáků, plazů a drobných savců
Cílem předmětu je seznámit studenta se základy ošetřování jak hospodářských zvířat, tak i zvířat chovaných ze záliby. Po absolvování tohoto předmětu získá orientaci v otázkách ochrany zdraví zvířat prostřednictvím preventivních a léčebných zákroků. Studenti se také seznámí se zákonnými povinnostmi týkajícími se ochrany zdraví a ošetřování zvířat vyplývajícími z veterinárního zákona. Tento předmět poskytuje základy pro další studium ošetřování a léčby zvířat.
 1. Odběry krve a infuzní terapie u zvířat
 2. Preventivní zákroky v chovech hospodářských zvířat
 3. Preventivní zákroky u koní
 4. Preventivní zákroky u zájmových zvířat
 5. Preventivní zákroky u zoo zvířat
 6. Porod, ztížený porod
 7. Péče o novorozená mláďata
Cílem předmětu Ortopedie a neurologie zvířat je naučit studenta orientovat se v ortopedických stavech pohybového aparátu – tvrdých tkání a v základních fyzioterapeutických metodách využívaných při patologických poruchách tvrdých tkání, získat základní znalosti z neurologie, porozumět principům základního neurologického vyšetření a orientovat se v základních fyzioterapeutických metodách využívaných při patologických poruchách nervového systému.
 1. Obecné základy ortopedie zvířat
 2. Nemoci tvrdých tkání
 3. Nemoci měkkých tkání
 4. Léčebné fyzioterapeutické, rehabilitační metody v ortopedii tvrdých a měkkých tkání
 5. Obecné základy neurologie zvířat
 6. Vyšetřovací metody v neurologii, neurologický status
 7. Neurologický status, jeho typy a rozdělení
 8. Nejčastější neurologické onemocnění
Cílem předmětu Chirurgie je seznámit studenty se základy obecné chirurgie, typy nejčastějších chirurgických zákroků a dále anesteziologie malých i velkých zvířat. Součástí výuky je i příprava a vyšetření pacienta před chirurgickým zákrokem. Součástí přípravy je i péče o pacienta v průběhu zákroku a po něm. Prostor je věnován i přístupu k akutnímu pacientovi a podání první pomoci.
 1. Předoperační vyšetření
 2. Metody anestezie
 3. Chirurgie velkých zvířat
 4. Chirurgie malých zvířat
 5. Základy chirurgie zvířat
 6. Chirurgická antisepse a asepse, sterilizace, příprava k operaci
 7. Příprava pacienta před chirurgickým zákrokem
 8. Obecná anesteziologie
 9. Lokální anestezie, inhalační anestezie
 10. Anestetické komplikace
 11. Monitoring pacienta
 12. Anesteziologie u zvířat
 13. Přístup k akutnímu pacientovi
Cílem předmětu Welfare zvířat je aby student získal základní znalosti o blahobytu zvířat a zacházení s nimi. Student se musí seznámit s optimálním stavem fyzického a psychického zdraví zvířete, které žije v souladu se svým prostředím. Také je nutné, aby student pochopil možné následky, které mohou při narušení welfare zvířete nastat. Může docházet ke změnám v chování zvířete, a je zapotřebí aby student věděl, jak těmto změnám předcházet řádnou péčí o zvíře.
 1. Právní předpisy
 2. Welfare prasat, ovcí a koz
 3. Welfare přežvýkavců
 4. Welfare drůbeže
 5. Welfare koní
 6. Welfare pokusných zvířat
 7. Welfare a myslivost
Předmět vychází ze základů teoretických disciplín a seznamuje studenty s působícími vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na úroveň reprodukce a s hlavními příčinami poruch plodnosti samců a samic. Student získává teoretické a částečně i praktické znalosti při odběrech ejakulátu od býků, kanců, hřebců, beranů, kozlů, psů, ale i samců aviárních druhů, jeho vyšetření, zpracování a konzervaci v laboratorních podmínkách. Seznamuje se s inseminací, diagnostikou gravidity, a s průběhem březosti u krav, prasnic, klisen, ovcí, koz a fen. V oblasti porodnické objasňuje studentům otázky spojené s vedením porodu, poporodní péčí a průběhem puerperia. Předmět také objasňuje poznatky v oblasti indukce a synchronizace říje, oplození, konzervace a přenosu embryí a při použití ostatních biotechnik.
 1. Plodnost a její hodnocení, faktory, které ovlivňují její realizaci
 2. Přirozená plemenitba
 3. Reprodukce u jednotlivých druhů zvířat
 4. Detekce říje, placentace, implantace, vývoj zárodku a plodu, diagnostika gravidity
 5. Porod, poporodní období
 6. Biotechnologie v reprodukci
 7. Management reprodukce

Předměty Cizí jazyk A I – VI – Angličtina jsou vyučovány v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Cílem předmětů je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet znalosti a kompetence studenta v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni, získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence se zaměřením na odbornou veterinární tematiku a vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s majiteli zvířat, spolupracovníky, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Hlavní prioritou předmětů je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. “role-play”) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. VOŠ rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích. Po absolvování předmětů student rozvine a upevní lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka, základní jazykové kompetence, především komunikaci a čtení s porozuměním, formy ústního projevu – diskuse, prezentace, upevní odbornou slovní zásobu z veterinární oblasti, bude komunikovat se zahraničním klientem (majitelem zvířat) a veterinárním personálem, bude formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, diskutovat, navrhovat a zdůvodňovat řešení, argumentovat, popíše nebo vysvětlí děj, bude dodržovat jazykovou a stylistickou normu, pracovat efektivně s různými zdroji informací, orientovat se v anglicky psané dokumentaci, plynně konverzovat na témata z běžného, osobního i pracovního života, číst s porozuměním cizojazyčný odborný text a získávat z něj informace, zpracovávat písemnosti z oblasti běžného, osobního i pracovního života, racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a koordinovat své učení, soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat jasné vyjadřování a objektivně posuzovat své výkony, umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další zdokonalování a osobní růst.

 1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
 2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti písemné i ústní, překlad
 3. Odborné tematické okruhy – veterinární kontrola, kontrola dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat a na jatkách, prohlídka jatečních zvířat a masa, práce v laboratoři s výzkumným vzorkem
 4. Tematické okruhy -, hospodářství České republiky, masmédia, práce a nezaměstnanost, reklama
 5. Poznatky o zemích – vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání zemí příslušné jazykové oblasti
Předmět Odborná praxe IV svým obsahem navazuje na předmět Odborná praxe III. Cílem předmětu Odborná praxe IV je prohloubit znalosti v oblasti veterinární medicíny. Student aplikuje na pracovišti dosavadně získané praktické zkušeností a dovedností v oblasti péče o zvířata, seznámí se s dalším materiálním vybavením pracovišť a získá praktické zkušenosti v oblasti veterinární kontroly a laboratorního výzkumu. Své teoretické znalosti může uplatnit v provozu veterinárních pracovišť, kde bude asistovat při odběru vzorků a jejich vyšetření, jejich interpretaci a zpracování. Bude aktivně pomáhat s hospitalizovaným pacienty a zajištovat jejich monitoring, případně provádět jednoduché aplikace pod dohledem veterinárního lékaře.
 1. Materiální vybavení pracoviště
 2. Chov zvířat
 3. Kontrola hygienických podmínek
 4. Veterinární kontrola
 5. Rozbor biologického materiálu – výzkumná práce v laboratoři
 6. Rozsah: 6 týdnů/ letní období V případě že student již pracuje ve veterinárním zařízení (např. veterinární klinika, veterinární ordinace, farma, apod.), je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem veterinárních oborů a vychází z typu veterinárního zařízení a konkrétního pracovního zařazení studenta.
Předmět Seminář k absolventské práci II navazuje na předmět Seminář k absolventské práci I, kde studenti, v návaznosti na absolvovaný předmět Informační a komunikační technologie, samostatně zpracovávají zvolené téma, hodnotí závěry a intenzivně pracují s odbornou literaturou. S pedagogem jsou průběžně konzultovány dílčí části závěrečné práce. Součástí předmětu je i příprava na samotnou prezentaci a nácvik na obhajobu práce. Studenti získají rady nejen od pedagoga, ale přispívají i svými poznatky.
 1. Zásady vypracování absolventské práce, význam odborné literatury a vědeckých článků, typy dalších zdrojů
 2. Formální náležitosti absolventské práce
 3. Literatura a ostatní zdroje – citace, zpracování literatury dle normy
 4. Plagiátorství – dopad, možnosti kontroly, aktuální a významné kauzy
 5. Konzultace obsahové stránky práce
 6. Příprava prezentace absolventské práce – způsoby prezentace, zobrazovací platformy
 7. Zásady prezentace absolventské práce
 8. Průběh absolutoria VOŠ, stres a zvládání stresových situací
 9. Zásady vystupování u absolutoria – tipy, triky
Cílem předmětu je představit současné databázové modely a v praxi využít možnosti soudobých databázových systémů při vývoji vlastních aplikací. Po absolvování předmětu je student schopen navrhnout model databáze pro příslušnou aplikaci, popsat a vysvětlit pokročilé SQL dotazy a jejich části a porozumět logice SQL dotazů, realizovat implementaci modelu databáze v nejběžnějších databázových systémech, používat základní konstrukce PL/SQL.
 1. Teoretický úvod do databázových systémů.
 2. Relační databáze, databázový server, tabulka.
 3. Nástroje pro administraci a práci s daty.
 4. Jazyk SQL, DDL, DML.
 5. Funkce jazyka SQL.
 6. Návrh logického modelu.
 7. Převod do fyzického modelu.
 8. Dotazovací jazyk DQL.
 9. Procedurální nástavba PL/SQL.
 10. Příkazy Select, Insert, Update, delete.
 11. Hodnota NULL, operátory, výrazy, podmínky.
 12. Vnitřní a vnější spojení tabulek.
 13. Skupinové agregace, aliasy, setřídění výsledků.
 14. Fáze návrhu databáze, relace, E-R diagramy.
Předmět Technika administrativy přímo nevyžaduje znalosti z dalších předmětů. Je vyučován ve dvou po sobě jdoucích obdobích ve 3. ročníku. Má za úkol rozvinout u studentů technické znalosti, a zvýšit tak jejich pracovní efektivitu. Předmět má za cíl naučit studenty ovládat klávesnici deseti prsty. Materiály k procvičování jsou vybírány z oblasti obchodní korespondence, takže v tomto předmětu dojde i k upevnění zmíněného typu znalostí. Lekce pro nácvik písmen jsou rozčleněny tak, aby co nejvíce přispívaly k pestrosti vyučovacích hodin, zařazovány jsou turnaje v rychlosti a přesnosti psaní. Vlastní nácvik začíná hmatovými cvičeními. Studenti jsou seznámeni s ergonomickými zásadami a ochranou zdraví při práci u PC.
 1. Úvod do předmětu, ergonomické zásady a ochrana zdraví, nácvik písmen DFJKůA
 2. Nácvik písmen LSUR
 3. Nácvik písmen IPQHG
 4. Nácvik písmena TÚM, levá klávesa Shift
 5. Nácvik znaménka . a písmena V, pravá klávesa Shift
 6. Nácvik písmen YC, znaku _
 7. Nácvik písmen NBX a klávesy Caps lock
 8. Nácvik písmen íčář
 9. Nácvik písmen éšěýž
 10. Nácvik psaní velkých a malých písmen s ˇ ´ ¨ a jiné znaky
 11. Vykřičník, otazník, dvojtečka, závorky, uvozovky
 12. Psaní číslic
Projektové řízení je profesní disciplína, která se primárně zabývá plánováním, organizováním, řízením a zajištěním zdrojů potřebných k dosažení stanovených cílů. Pro dosažení projektových cílů je třeba vycházet z daných podmínek a omezení. Typickými omezujícími faktory jsou omezení v nákladech a zdrojích. Projektové řízení je využíváno při realizaci projektů firem i jednotlivců. Cílem předmětu Projektový management (PM) je seznámit studenty se základními nástroji, metodami a postupy moderního projektového managementu nejen v souladu s hlavními oborovými standardy (PMI, IPMA, Prince 2), ale také z hlediska praktických zkušeností. Studenti by měli být po absolvování předmětu schopni řízení projektů různých velikostí a oborů lidské činnosti (IT, strojírenství, logistika, energetika, veřejná správa, neziskové projekty atd.), a to na úrovni národní i mezinárodní.
 1. Základy projektového managementu – definice, kdy používat PM, projekt, program, portfolio, standardizace PM, certifikace.
 2. Projektový tým, role (odpovědnost, řízení), přístupy k řízení projektů (útvarové, autonomní, maticové, síťové), PM jako přístup řízení organizace.
 3. Fáze I – životní cyklus projektu, příprava před zahájením projektu (identifikace zainteresovaných stran a jejich řízení, strategie projektu, předprojektové analýzy a studie.
 4. Fáze II – zahájení projektu (stanovení kritérií pro hodnocení úspěchu), zakládací listina.
 5. Fáze III – řízení: projektu, rozsahu, času, nákladů, kvality, lidí, komunikace, rizik atd.
 6. Fáze IV – realizace (reporting, hodnocení).
 7. Fáze V – ukončení projektu (řádné, mimořádné, konce etap atd.).
 8. Agilní přístupy řízení projektu.
 9. Programový management a řízení portfolia.
 10. Soft skills projektového manažera I – vedení a motivace.
 11. Soft skills projektového manažera II – kreativní techniky, očekávání na výsledky.
 12. Soft skills projektového manažera III – stres, sebekontrola, vyjednávání a konflikty, prezentační schopnosti.
Předmět Základy legislativy a práva představuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů. Cílem je naučit studenta praktickým dovednostem při práci s právními předpisy a při jejich výkladu. K tomu slouží základní výuka zaměřená na právní logiku a výklad práva, pojmy, systém práva a prameny práva. Stranou nezůstane pojednání o jednotlivých právnických profesích, právnické hry a argumentační „souboje“ na hraniční právní problémy. V souladu s principy PriorityGO je u studentů rozvíjeno také technické vzdělávání, proto je součástí výuky i práce s právními informačními systémy.
 1. Právní logika I – interpretace, argumentace.
 2. Právní logika II – výklad práva podle subjektů.
 3. Právní logika III – výklad práva podle metody a rozsahu.
 4. Pojem, podstata a funkce práva a dualismus práva.
 5. Základní systémové pojmy práva, prameny práva.
 6. Právní normy.
 7. Právní vztahy.
 8. Práce s právními předpisy, soudní judikaturou a základními právními informačními systémy.
 9. Práce s právním systémem ASPI a dalšími právními systémy.
 10. Práce na portálu justice.cz – obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík a další.
 11. Webové portály s právní tématikou – nahlizenidokn.cz, živnostenský rejstřík, epravo.
 12. Právnické profese – úloha advokáta, soudce, státního zástupce, notáře soudního exekutora a dalších právnických profesí v systému práva.
 13. Základy právní argumentace – hraniční případy v právu (argumentace pro a proti) I.
 14. Základy právní argumentace – hraniční případy v právu (argumentace pro a proti) II.
 15. Základy právní argumentace – hraniční případy v právu (argumentace pro a proti) III.
Cílem předmětu Ochrana veřejného zdraví je poskytnout studentu stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu onemocnění přenositelnými zvířaty, seznámit jej s obecnou epidemiologií, epidemiologickými metodami práce, původci infekcí zvířat a zásadami jejich kontroly, které slouží jako podklad k opodstatnění veterinárních zásahů. Předmětem výuky je ochrana zdraví a bezpečnost práce ve veterinářství. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni demonstrovat a prakticky aplikovat získané znalosti, důsledně dodržovat principy bariérového režimu při ošetřování zvířat, napomáhat a podporovat pozitivní postoje k zavádění individuálních opatření na prevenci šíření infekcí.
 1. Úvod do hygieny a epidemiologie
 2. Význam ochrany veřejného zdraví
 3. Metody ochrany veřejného zdraví a jejich využití

VOŠ dbá na etický přístup k životu a vzdělání, podporuje a rozvíjí u studentů cit pro etiku, a to nejen v rámci teoretického vyučování, ale také účastí na mimoškolních akcích. Samotný předmět je koncipován jako teoretický. Zaměřuje se na etické otázky vykonávání ošetřovatelské profese, seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu nelékařského zdravotnického pracovníka, dotýká se i etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům/klientům. Pomáhá studentům najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost je obhájit.

 1. Etika – vědní obor, základní pojmy, význam etiky v ošetřovatelské praxi.
 2. Etické kodexy a normy v práci sestry.
 3. Evropská charta práv a svobod, Úmluva o dětských právech.
 4. Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
 5. Helsinská deklarace.
 6. Mezinárodní pravidla pro chování sestry z roku 1964.
 7. Etické normy v ošetřovatelském povolání.
 8. Základní úkoly sestry (ICN 1973).
 9. Práva pacientů, dětí.
 10. Specifická práva podle věku pacientů a specifických ošetřovatelských oblastí.
 11. Etické a morální aspekty v rozdílných kulturách respektování hodnot, tradic a náboženských přesvědčení, rovnost mužů a žen v kontextu kultur.
 12. Aktuální etické problémy v ošetřovatelském povolání, např. thanatologie, práva umírajícího dítěte a jeho rodiny, eutanázie, transplantologie a zákonná úprava v ČR, asistovaná reprodukce, interrupce, sterilizace, problematika obětí domácího násilí, CAN, právní úprava platná v ČR.
 13. Kvalita života a etický přístup k předčasně narozeným dětem, handicapovaným dětem.

Cílem předmětů Cizí jazyk B I – II – němčiny – je naučit studenty základy německé gramatiky a konverzace. Každé cvičení je zaměřeno na určité konverzační téma, v rámci kterého jsou studenti obeznámeni rovněž se základními prvky německé gramatiky. Studenti v rámci absolvování předmětů získají běžnou slovní zásobu potřebnou pro konverzaci jak v ústní, tak písemné podobě. Během studia mají možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z německého jazyka. VOŠ rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

 1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
 2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti písemné i ústní, překlad
 3. Tematické okruhy

Cílem předmětů Cizí jazyk B I – II – němčiny – je naučit studenty základy německé gramatiky a konverzace. Každé cvičení je zaměřeno na určité konverzační téma, v rámci kterého jsou studenti obeznámeni rovněž se základními prvky německé gramatiky. Studenti v rámci absolvování předmětů získají běžnou slovní zásobu potřebnou pro konverzaci jak v ústní, tak písemné podobě. Během studia mají možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z německého jazyka. VOŠ rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

 1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
 2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti písemné i ústní, překlad
 3. Tematické okruhy